Generalforsamlinger & Årsberetninger

Generalforsamlinger ( i kronologisk rækkefølge )

8. december 1953: Generalforsamling
Dirigent ved generalforsamlingen var skoleinspektør N.C. Nielsen.
Der var lejet en koloni i Juelsminde og bestyrelsen var ikke interesseret i at købe flere kolonier på grund af faldende byggepriser. (140 børn på 4 hold havde deltaget på årets kolonier.)
Drøftelse af hvilke klasser, som skulle deltage i den kommende skolefest.
Forslag fra Tage Jørgensen om stigning i kontingent på 1. kr. – dog undtaget i månederne juni og juli.
Forslag om at generalforsamlingerne afholdes i oktober med en fast dagsorden fremover.
Forslag om 7 medlemmer til bestyrelsen: 1 formand, 1 kasserer for feriekolonierne og 1 kasserer for foreningen. De vælges for 2 år ad gangen.
Forslag fra Lund om at forretningsføreren skal have 300 kr. pr. år vedtages.
Bestyrelsen bestod herefter af: Tage Jørgensen som formand, kasserer Beck, forretningsfører Poul Madsen og øvrige medlemmer af bestyrelsen blev Persson, Haff og Ipsen.
N.C. Nielsen takkede den tidligere formand Tage Damløv for arbejdet i foreningen.
Forslag på generalforsamlingen fra Persson om at filmklubben kunne give tilskud til udlandsrejser blev afslået af Lund, Skovbo Larsen og Frølich.

28. oktober 1954: Generalforsamling
De sædvanlige emner på dagsorden. Under forslag behandles om HKL skal danne kreds med DLF. Det vedtages at ansøge. Dette betyder omskrivning af love.
Dresting forslår at der søges forhandlingsret med kommunen og det vedtages. Laursen foreslår, at der skal være socialt arbejde inden for skolens rammer, vedtages også. Under evt. var drøftelsen om rejsefonden, hvilket der senere skulle være møde om.
På valg til bestyrelsen var: Forretningsfører Beck, kasserer Persson, Haff og Randi Skovbo Larsen, som alle blev valgt.

14. januar 1955: Ekstraordinær generalforsamling på Elverhøjskolen
Hovedpunktet er HLFs medlemskab af DLF og køb af Æblegården. Alt blev godkendt. På valg var: Formand  Tage Jørgensen, forretningsfører for kolonierne Jørgen Beck og kredskasserer Helge Persson.
Debat om hvordan medlemmerne skal vælges. 2 fra Elverhøjen og 1 fra Hjortespring – derfor blev flg. valgt: Margrethe Andersen, Ove Madsen og Seyr Jensen. Yderligere blev R. Skovbo Jensen valgt.

9. december 1955: Generalforsamling
Der afvikles en fredelig generalforsamling og foreningen giver pølser og øl.
Foruden punktet med skovturen, hvor folk meldte fra i sidste øjeblik og høstfesten, syntes punktet om indførsel af en overlærerordning at have interesse. Pensionsforhold er til drøftelse, når lærere flytter kommune. Hertil spørger K.C. Petersen, om der er foretaget noget i sagen. Nej, ikke endnu. Vi venter på Rødovre, siger Tage Jørgensen.
Revision af feriekoloniernes regnskab er til debat og man enes om, at der skal være en revisor.
Følgende blev valgt: Formand Tage Jørgensen og 2 medlemmer – Ellen Pedersen og Jørgen Olsen og en indsupplering: Fru Dresting.

7. december 1956: Ordinær generalforsamling
Dirigent skoleinspektør Poul Dresting.
Bibliotekskursus blev aflyst pga. manglende tilslutning.
Efterårsfesten aflyst. Pengene sendes til Ungarnshjælpen.
Køb af Kongsøreholm opgives.
Høstfesten skal ikke lægges op i samme plan som i år.
Med 45 stemmer for og 6 imod vedtoges at udsætte afgørelsen om regnskabsførerens aflønning (kontorudgifter TJ) skulle stige fra 399 kr. til 3000 kr.
Ny kasserer blev Knud Harder.
Genvalg af Bodil Dresting og Jørgen Olsen.

17. december 1956: Ekstraordinær generalforsamling
Man vedtager at købe feriekolonien Kongsøre.

5. december 1957: Ordinær generalforsamling
Dirigent P. Dresting. Det var sløjt med interessen for de planlagte kurser. Ingen udflugt.
HLF har fået forhandlingsret med kommunen og sørger om timereduktion i alle fag i mellemskole og lønnet gårdvagt. En trist vurdering af Høstfesten. Fritidsklubs-forespørgslen omtales.
Livlig debat om feriekolonier og høstfest.
Under punkt 4 er regnskab, som blev enstemmigt godkendt, bemærkede dirigenten, at mødet skulle betragtes som fortroligt, et lukket møde. Måske skyldtes det Tage Jørgensen forslag om at ”blive ”Herlev Folkeblad”. Det gav en livlig debat, for det var også ”Herlev Avis”. Enden blev at Tage Jørgensen trak forslaget.
Tage Jørgensen blev genvalgt som formand, men der blev en snak om fællesskabet mellem lærerforeningen og fælleslærerrådet. Tage Jørgensen mente også, at lærerformanden burde kunne deltage i skolekommissionsmøderne. Enden blev at Kurt Pedersen blev valgt med 44 stemmer og K.C. Petersen med 29 stemmer. Der var også en del andre valg.

12. december 1958: Ordinær generalforsamling på den nye Borgerdigeskole.
Skoleinspektør J.N. Lund valgt til dirigent.
Der er kommet bedre kontakt mellem medlemmerne og styrelsen. Lønreguleringer når KBH har truffet afgørelse. Der er 102 medlemmer. 543 børn på koloni.
På valg: Jørgen Beck genvalgt til forretningsfører. Poul Petersen blev kasserer.
Styrelsesmedlemmer: Whitta Jørgensen og uden afstemning blev Margaret Østergaard valgt, da der skal være en kvinde i styrelsen. Derefter kaffebord og rundvisning på den nye skole.

11. december 1959: Generalforsamling
Lønforhandlingerne optager sindene stærkt hele vinteren og foråret.
Repræsentantskabsmødet var ikke særligt interessant i år – mest lovændringer.
Samarbejde med Fælleslærerrådet er forbilledligt.
Høstfesten var særdeles tilfredsstillende.
Timerne til orkesterlederen er nu med i normeringsplanen.
Vedtægtsændringerne vedtages.
Lang debat om kolonierne. Stavnsklit udbygges. 19 ja, 12 nej og 10 blanke.
Paragraffer gældende fra 28. oktober 1954 ændres i HLFs love.
Valg. Tage Jørgensen som formand, K.C. Petersen, ny. J. Beck, Palle Sørensen og Løfberg.

16. juni 1960: Ekstraordinær generalforsamling
Byggeri på Stavnsklit godkendt på trods af overskridelser, fordi kommunen yder et større beløb. Tilkøb af strandgrund ved Stavnsklit.

18. november 1960: Generalforsamling
HLF anbefaler oprettelse af talepædagogstilling og ledende skolepsykolog. Højere honorar til samlinger. Gårdvagtsordninger med fast vagt.

17. november 1961 Generalforsamling
Skoleplanen er færdigbehandlet. Der udkommer stadig medlemsbreve. Med 44 enslydende stemmer og ingen imod vedtages kontingentforhøjelse på 2 x 5 kr. til aflønning af formanden. Forslag fra Beck om, at kontingentet forhøjes med 10 kr., som skal gå til aflønning af formanden.

16. november 1962: Generalforsamling
I beretningen nævnes, at kredsen er 25 år (1947). Nu 160 medlemmer.

15. november 1963: Generalforsamling
Tage Jørgensen modtager ikke genvalg. Han har været formand i 10 år. Han fik en smuk akvarel, malet af Øllegaard som tak. Hans beretning bliver kort, da det har været et roligt år. Styrelsen er skuffet over lærerdeltagelsen ved fester. Skoleledernes indplacering er stadig til debat. Margaret Østergaard oplyser, at sammenlægningen af købstads-lærere og lærerinder har mødt kraftig modstand i Hovedstyrelsen!
Formandsvalg: G. B. Knudsen blev valgt med 26 stemmer mod Harder som modkandidat med 11 stemmer. Poul Laursen beder om et møde om delt / udelt skole.
(Se bilag 13. Generalforsamling 15.11.1963)

20. november 1964: Generalforsamling
Kommunen garanterer 77.000 kr. til nybygning på Hanstholm. En lønsag afsluttes godt, idet der sker tilbagebetaling tilbage til 1958.
Debat:
Hinrichsen mente ikke, at kommunen kunne forvente, at vi skulle stille vores køretøjer til rådighed uden refusion. Vi går til næste arbejdsplads! Keld Larsen mente, at vi skulle have 47 øre som tjenestemænd og ikke 23 øre. Margaret Østergaard fortæller om lønefterslæbet. Styrelsen var imod Holger Juuls forslag om urafstemning. Efter længere debat forkastes forslaget. En lang og meget hed debat om styrelsens forslag, som ender med at GB trækker forslaget, fordi der vil være store uafklarede styringer for kolonierne.

15. januar 1965: Ekstraordinær generalforsamling
Man ønskede omvalg af 3 styrelsesmedlemmer; 41 for, 35 imod, blanke 6. Styrelsens forslag om fortsat praksis og om køb af afløsning af Hjertebjerg blev vedtaget efter kraftig debat. Ja 54, nej 22, blanke 9. Mange ændringer til vedtægterne blev vedtaget. Igen blev der debat om afstemningsregler. Efter kampvalg blev styrelsesmedlemmerne; Margaret Østergaard, Tage Jørgensen og Knud Harder. Løfberg spurgte om man kunne stemme ved fuldmagt og svaret var nej.
Hovedemner: Feriekoloniernes fremtid. Forhandling med Herlev Kommune om køb af ny grund. Suppleringsvalg: Tage Jørgensen, Margrethe Østergård og Troels Rådam.

26. november 1965: Generalforsamling
Der er lang debat om afstemningsregler. Både forslag fra Harder og G.B. Knudsen forkastes pga. manglende majoritet. Ændringsforslag fra DLF bliver vedtaget. Formand G. N. Knudsen afgår og anbefaler Preben Juel-Olsen, som vælges med akklamation. Jørgen Hinrichsen bliver kasserer.
(Se bilag 15. Generalforsamling 26.11.1965)

1966 – Beretning
Vi var ikke tilfredse med de opnåede resultater om konsulentstillinger. Det var nærmest et diktat. Heller ikke skolebibliotekarenes forhold er tilfredsstillende, da vi ikke har haft mulighed for at fremsætte meninger.
Dresting præciserer, at der altid skal være 2 lærere (2. læreren fortrinsvis vikar) på ekskursioner. Kontakten mellem styrelsen og skolernes kritiseres, og PJO foreslår et kredsblad.
Vi ønsker en 5-dages-uge, men ikke for enhver pris.
Forslaget om udvidelse af styrelsen faldt: 10 for, 41 imod, 20 blanke.
Om kolonierne. J. Hinrichsen mente, at kommunen nu helt skulle overtage økonomien og at foreningen forvaltede udsendelserne.
Køb af ny koloni besluttedes af 53, imod var 2, og 15 stemte ikke. Efter lang debat om afstemningsmetode og ændringsforslag blev der ikke nogen ændring – 27 stemte for, 37 imod.
Formand Preben Juel-Olsen, kasserer Jørgen Henrichsen, Magaret Østergård, G.B. Knudsen og Henrik Hansen

3o. august 1967: Lærerdag
Afholdes Lærerdag arrangeret af HLF, Fællesrådet og skoledirektionen. 1. oktober 1967 opslås en stilling som skolebibliotekskonsulent i Herlev.

29. november 1967: Ordinær generalforsamling
Valg. Formand Preben Juel-Olsen, Poul Madsen.
Forslag om ændring af lovenes §§ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

29. november 1968: Generalforsamling
Formand Preben Juel-Olsen, kasserer Jørgen Hinrichsen, næstformand G.B. Knudsen, Henrik Hansen, Margaret Østergård og Ebbe Kjærbye.
Emne: Tjenestemandskommission, stedtillæg.
Debat: Inge Hansen syntes, at generalforsamlingen bør gøres mere attraktiv – fx med ost og rødvin.

3. december 1969: Generalforsamling
Preben Juel-Olsen afgår som formand. Jørgen Hinrichsen overtager fra 28. november 1969. Næstformand G.B. Knudsen. Forhandlingsudvalg: Preben Juel-Olsen.

Årsberetning 1972/1973
Elevernes mødetid bliver fremover 8.15 pga. færdsel. Der kan ansættes en kantinedame i elevkantinen i 4 timer om dagen. Der iværksættes alternativ undervisning i et hus i udkanten af Herlev (Hjortespring). Gunner Hansen foreslår en dagskoleklinik som heldagsskole. Brugerundersøgelse om SEH er positiv. Fra 1. september er Sture Lindgren kommunens konsulent for feriekolonier.

3. november 1972: Generalforsamling
Mindeord over Tage Jørgensen.
Valg. Holden Schmidt, Hanne Højsted, Knud Harder, Bjarne Rahbek, Sinne Hors, Henrik Beckmann og Jette Dahl. Afgående: Jørgen Hinrichsen som er kommet i hovedbestyrelsen.

Årsberetning 1972/73
Der refereres til tjenestetidsaftale imellem undervisningsministeren og DLF. Lærernes ugentlige timetal hæves fra 27 til 28 timer.

Lektionslængden sættes til gennemsnitligt 19 lektioner á 45 minutter + 9 lektioner á 50 minutter. Pensionistudflugter varetages af et udvalg i styrelsen. Telefontavler udgives af HLF og de gør stor nytte i skolevæsenet. Generalforsamlingshæfter.

Årsberetning 1973/74
Indskoling: Lærerne skal besøge børnehaveklassen 3-4 gange. Fælleskurser. Børnehaveklassens leder skal følge eleverne i den første tid i 1. klasse. Fælleslærerrådet omdannes til et repræsentantskab, hvor skolerne har en lærerrepræsentant.

27. november 1975: Generalforsamling
Foregik på Engskolen. Ansættelse af §8 – konsulenter.

Årsberetning 1975/76
Specialkasserne samles på Gl. Hjortespring Skole. Intensiv læseklinikundervisning på Hjortespring Skole. Nye skoledistrikter.

Årsberetning 1976/77
Udvidet kurator-ordning.

30. november 1977: Generalforsamling
Der mødte 90 ud af 300 deltagere. Debat om fagforening og politik – der undres over, hvorfor der er så få deltagere.

18. december 1978: Generalforsamling
Der søge AKA om undladelse af kursusdeling i 10. klasser.

Årsberetning 1978/79
Arbejdsmiljøloven: 1. januar 1979. 11-timersreglen kan ikke længere dispenseres. Det giver en del bøvl med møder og lejrskoler.

2. december 1980: Generalforsamling
På generalforsamlingen er der problemer med antallet af medlemmer af styrelsen. Enden bliver et udvalg, som skal finde løsning, da nogle skoler ikke er repræsenteret. Der drøftes oprettelse af et kredsblad. Holden Schmidt træder tilbage efter 8 år som formand. Sine Hors aftræder som næstformand. Bent Larsen vælges til formand.

Årsberetning 1980/81
Spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne i 8./9. klasserne. Undersøgelsen viste i prioriteret rækkefølge:
Eleverne oplever ikke i tilstrækkelig grad, at der stilles krav til dem, som de kan se meningen med.
Det er overvejende på grund af problemer i hjemmet, at visse elever ikke trives i skolen. Fagene er for bogligt præget.
Årsagen til problemerne er, at eleverne i 8.-9. klasse er inde i en vanskelig periode i deres menneskelige udvikling.Der er for lidt erhvervspraktik og andre praktiske indslag i samarbejde med mennesker uden for skolen.
Der er for lidt samarbejde lærerene og fagene imellem.
Adfærds- og opførselsproblemer lægger beslag på en urimelig del af undervisningstiden.
Der er meget mere i årsberetningen.

1981: Intet

30. november 1982: Generalforsamling
13 dobbeltsider med omfattende debat om ”HERLUF”.

November 1982.
Forhandling om kursusdeling.
Fald i undervisningstid for elever for 6400-5040 timer fra 61/62 – 86/87.

Årsberetning 1982/83
Undervisningsplaner for ikke kursusdeling også i 8.-9. klasser. Det medfører timereduktion til læreren – deletimer i faget – tilskud til klassens materialer. Også ikke-fagdelt undervisning på Hjortespring Skole i 1. – 2. klasserne.

Årsberetning 1983/84
Brug af Herlev Videoværksted.
Ikke-kursusdelingen fortsætter – EDB-undervisning i 8. -9. klasser som valgfag.
Forsøg med tværfaglig undervisning i 3. kl. på Dyrholmskolen.
Sinne Hors bliver leder af Pædagogisk Central 1/8-1984.

Årsberetning 1984/85
Frikommuneforsøg i Herlev.
EDB i folkeskolen. Bevilling 200.000 kr. i 1984 – 500.000 kr. i 1985.
Stadig forsøg med tværgående undervisning og få-lærer-ordninger.

1985:  Intet

Årsberetning 1986
Indeklimaet er et stort emne. Siden 1983 søgt kommunen om lokaler til foreningen.
Frikommune og lokaludvalg. Der er en vis interesse hos HLF.
Klasser og samordnet indskoling.

Årsberetning 1987
I årsberetningen fortælles, at arbejdstiden justeres fra 1/8-1988 fra 39 timer til 38 timer til 37 timer.

November 1988 HERLUF INFORMATION

Beretning fra generalforsamlingen
Der skal være 2 medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalgene, hvoraf TR er den ene.
I Hovedsamarbejdsudvalget = HSU har Bent og Jan som repræsentanter. Undervisningen af fremmedsprogede elever får særlig pulje. Der savnes en konsulent på området. Beskæftigelsesudvalget: Lærerarbejdet er ved at blive et kvinde-erhverv.

Årsberetning 1989
Der er store forventninger om samarbejdet i skolebestyrelserne.
Samarbejdet med forældrene:
Et forældremøde pr. år.
Elevsamtaler.
Karakterbog med udtalepligt.
Styrelsesvedtægter for Herlev Kommune er vedtaget. Det omfatter: Kommunalbestyrelsen (koordinationsudvalget), skolerådet (HSU og Samarbejdsudvalg), Skolebestyrelser og Pædagogisk Fællesråd (Krebsen), Leder og Pædagogisk råd.
Samarbejdet med SFO er et problem.
Fra 1990 er Lærerråd og Fælleslærerråd nedlagt.
Spørgsmål om lærerne skal være kommunalt ansat?

Årsberetning 1990
Ny folkeskolelov vedtaget – styrelsesloven under indarbejdelse – medarbejderrepræsentanter i diverse råd.
Herlev Skole lukkes.
Bent Larsen: ” Det forhold, at DLF ikke kan modgå den politiske og økonomiske udvikling på overordnede områder, hænger ikke sammen med, at der er ikke er brug for foreningen”.
Maj: Lokalaftale vedrørende vederlag for særlige arbejdsopgaver.

Årsberetning 1991
CHOCK! 34 stillinger i Herlev nedlægges.
4 tager afsked, så er der 24 tilbage.
Dernæst sker visse omlægninger og vi er nede på 15.
Fratrædelsesordninger for over 50-årige, hvor de fratrædende får kompensation bringer tallet ned på 12. Kredsens frikøb bringer tallet ned, så der må ansættes 2 nye lærere.
Lærere flyttes fra Herlev Skole.
TR er født medlem af samarbejdsudvalget.
Ferieplanerne lægges ud til skolebestyrelserne.

Årsberetningen 1992
Ø-tidsaftale. – 1672 nettoarbejdstimer.
Desværre kunne fratrædelsesordningen ikke gentages.
Det var kort op til 20.000 kr., 2. pensionsår, 6 måneders løn. Der gives mere ledelsestid til skolelederne.
Der kommer 10. klasser på alle skoler i de næste 6 år.
Sproghuset etableres. En lærerpakke med arbejdstidsregler og ansættelsesforhold + omklassificering – fratræden. Lærerne kommunaliseres.

Årsberetning 1993
EDB-vejledning aftales – lektiehjælp – pasning i frikvarterer – aflysning af undervisning – normperioder – pædagoger i folkeskolen.

Årsberetning 1994
Skal lektiehjælp være Ø-tid eller U-tid – mere om pædagoger i folkeskolen. HLF og skoleledergruppen. Folkeskoleloven og arbejdstidsregler udskydes til OK95 pga. uenighed. Skolelederne inden for DLF.

Årsberetning 1995
”Flyvende korps” etableres.
Skolelederne laver lokal faglig klub frigjort fra kredsen. TR får styrket position med aftaleret. Decentralløn max 0,6 % af lønsummen sigende til 0,8%. Nyt kredskontor på Herlevgårdsvej 32 A og B. Seniorpolitik i HSU.

Årsberetning 1996
OK95 nedstemt 2 gange, derfor gælder lokale aftaler.
Det omtales i beretningen side 4 og 5.
Lederstyret fælles forberedelse dukker op på 2 skoler.
Ny borgmester er Kjeld Hansen. Det lover godt.
De lokaler er i orden.

Årsberetning 1997
Skoleakkorder og timerammer.
Forvaltningen ønsker nyt system uden aftalereguleringer.
Det nye kontor er dyrt.

Årsberetning 1998
For 3. år i træk indgås lokalaftale – elevsamtaler som Ø-tid ud over de 70 timer.
Utilfredsstillende samarbejde med skolelederne.
Sammenlægning af tvillingskolerne.
Decentral løn skal forhandles med skolelederne. Resultatløn er et problem.
Skolelederne melder sig ud af DLF, hvorfor HLF ikke længere tager initiativer.
Ny time-tildelingsmodel pga. forskellige klassestørrelser.
Skoledistriktsordningen er en følelsesladet sag.
HLF´s telefonbog i hjemmelavet miniformat, fordi kommunen ikke vil deltage.

Årsberetning 1999
OK-92 til fordel for KL. Først nej, men endelig ja. Herlev sagde nej.
På side 17: ”En skole på vej”.
Ønske om, at lærerne får mulighed for mere samarbejde, medbestemmelse og kompetence til lærergruppen.
At den enkelte lærers arbejdstid aftales således, at der opnås en større flexibilitet i arbejdets udførelse og bedre mulighed for skoleudvikling.
Skolestart er et problem. På Lindehøjskolen er pædagoger og lærere i team sammen om den enkelte klasse – altså den samordnede indskoling er afskaffet.

Årsberetning 2000
Det gamle emne: Arbejdstid: Pauseaftaler, 155-timers puljen med ny aftale. Udviklingstid – selvstyrende team – 105 timers fælles forberedelse og max 20 timer til udvikling. Børnehavelederaftalen. Aftale om selvstyrende team på Hammergårdsskolen. Morgenfrikvarteret, Afspadsering. Lønforhandlinger.

Årsberetning 2001
Den årlige justering af lønaftalen.
Børnehaveklasselederaftalen.
Selvstyrende teams problemer.
Modermålsundervisning eller ej?
Samarbejde med andre uden for den faste fælleskab.
Lærerstuderendes praktik.
Forholdet mellem kredsen og skolelederne. ”Vi er hinandens forudsætning”.
Elverhøjens skole i chok. Inspektøren er fyret. Leif Rygaard tager over. Telefonbogen er fuld af numre.
MED-aftalen om fællestillidsmandens frikøb.
Arbejdsmiljøudvalget og det psykiske arbejdsmiljø. Et alvorligt emne for folkeskolelærerne.
”Leg og læring” jf. §55 i folkeskoleloven og Skive-sagen. Aktuelt i 2013.

Årsberetning 2003
Lokale aftaler: Pauseaftalen, 155-timers puljen, samarbejdet med andre.
Lønforhandlinger. Omklassificering bl.a. af tjenestemænd.
Lønbegreber. Funktionsløn – kvalifikationsløn – kompensationsløn.
Hovedudvalget er MED-systemets højeste organ. Herunder seniorpolitisk udvalg.
Lærerne har tidligere tilkøbt sig en aldersreduktion på 175 timer med fuld pension.
Lidt formandsfantasier: Mere nedsat arbejdstid for egen regning – seniorferie!
I egen verden kommer barsel uden, at der er nogle regler!
Formanden er blevet amtskredsformand.
HLF´s næstformand Tina Taarsted kom i Hovedstyrelsen med 10. højeste stemmetal.
10.-klasserne samles på Hjortespring Skole.
SFO´s ledelse har ingen lederbeføjelse i forhold til skolens personale.

Årsberetning 2004
Formanden indleder således:
I mere end 10 år har arbejdstiden og skolevæsenernes pædagogiske retning været en stor del af Danmarks Lærerforenings og de lokale kredses daglige arbejde.
I de seneste 5 år har løndannelse og lokale lønforhandlinger lagt beslag på broderparten af de resterende opgaver.
Lidt senere: Kommunernes Landsforening må snart være modne til at modtage tilbuddet om en professions-arbejdstidsaftale med ro på bagsmækken. De kan ikke fortsat afskære samfundet fra den løsning.
Et par ledere løftes ½ løntrin og en viceinspektør 1 og afdelingsledere til trin 47. Også en fordelagtig fratrædelsesordning til Per Carstens.
Jubilæumsregler bliver nu fra endt uddannelse og ikke fra ansættelse.
”Ny løn” er opsagt.
”MED-udvalget skal være medindflydelsens omdrejningspunkt”, siger forvaltningsdirektøren.
De faglige klubber har en virkelig mission. Det gamle læreråds betydning kan genfindes her. Men det kræver forståelse, vilje og gode vaner.
Seniorudvalget: Fra skoleåret 05/06: Bl.a.
55-57 årige – 12 timer
58-59 årige – 24 timer
60-61 årige – 36 timer
62 +   årige – 48 timer
Styrelsens udvalg:
Pædagogisk udvalg arbejder med ”Værdigrundlaget for udvikling af skolerne i Herlev”

Årsberetning 2005
OK-05 fik lærernes arme i vejret og i Herlev blev de helt udstrakt. Professionsstrategien er grundlagt. Det kalder Bent Larsen for en vaskeægte sensation.
KL med vor borgmester Kjeld Hansen kunne ikke levere varen, men heldigvis kunne han lave aftale i sin egen kommune, Herlev. BL roser både borgmester og Flemming Olsen i forvaltningen.
23 lektioner pr. uge/920 om året som maksimum – 49 timer til fællesmøder/planlægning og 30 timer til individuel forberedelse. Det forbløffer og skaber misundelse over det ganske land.
Et citat fra aftalen:
” Når læreren derved tillægges det professionelle ansvar for at tilrettelægge undervisningen og for at nå de pædagogiske mål, får de samtidig frihed til at disponere over ”den samlede undervisningsopgave”.
HKL´s forhandlingsret for lederne overgår fra 1. januar 2006 til Lederforening.
Hovedudvalget:
Da borgmesteren sidder for bordenden er det et sted, hvor der kan træffes beslutninger. Amternes nedlæggelse giver meget store opgaver til kommunerne. Ryge- og alkoholpolitik er blevet et emne. Der må ikke ryges udendørs på skolens matrikel og heller ikke indendørs. Der er stadigvæk uafklaret spørgsmål. Ny ledelsesstruktur med administrative ledere giver anledning til spørgsmål om lederne kompetence. Børnetallet falder, så hvad med budgettet?
Der tales om nationale test. Folkeskolens afgangsprøve gøres obligatorisk fra 2007.
Formålsparagraffen indsnævres: ”Folkeskolen skal ikke længere ” Fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, men give eleverne kundskaber”.
Den sociale baggrund skal med i bedømmelse af skolen.
Der indføres elevplaner som skal være løbende og skriftlige.
Bent Larsen fremhæver i forbindelsen med ændring af skoleloven: ”Hvis det som er vigtigt ikke kan måles og vejes, må det som kan måles og vejes gøres vigtigt”.

Årsberetning 2006
Rådhuspladsen den 22. marts.
Hovedemner: Folkeskolens prøver, kanon i litteratur, obligatoriske nationale test, elevplaner, kvalitetsrapport, præsentationsprofil og ændringer af formålsparagraffen. Herlev-aftaler fortsætter, hvorefter der er forbavsende få egentlige problemer. Andreas kan noget med computere, som mange har glæde af. En professionsaftale er ikke en gratisbillet, men det giver lærerne muligheder.
Igen er der roser til Herlevs borgmester og forvaltning, og foragt for ”vrangvillige og hovne ideologier og undervisningsguruer”. Vi fik så de administrative ledere!
Ryge- og alkoholpolitikken får en omgang – også for ”fritidsbrugerne”. Ny opgave med en ”amtsklasse” på Engskolen. Skolerådet har overtaget opgaverne efter at Pædagogisk Fællesråd er blevet nedlagt. Tina Taarsted er blevet udpeget til Formand for Pædagogisk Udvalg i Danmarks Læreforening. Andreas har fået orlov og Anette Jørgensen indtager næstformandspladsen.

Årsberetning 2007
Arbejdstidsaftalen er et hot emne. Bent Larsen har bragt aftalen ud til udtagelse uden for kredse og der er positive reaktioner. Firmaet Capacent forestår en undersøgelse for KL, FM, UM. ”Capacent kan tydeligvis ikke adskille professionsaftalen for selvstyrende team”.
Herlev-modellen i overskrifter: Administrativ enkel, aftaleminimerende, fleksibel, bedre arbejdsmiljø, plusprincipper, lidet negativprincipper.
Herlev-modellen er baseret på en udstrakt delegation af skolens ledelse til selvstyrende team og er således en tilbagevenden til den tid, hvor lærerne i det store og hele kunne bestemme over deres egen tid. Det nye er, at de skal være fælles om det.
Dorte Jørgensen bydes velkommen som ny konsulent på Børne- og Kulturforvaltningen.
DLF´s Stinus-pris gik til Herlev Kommune for i særlig grad at have bidraget til folkeskolens udvikling.  I forbindelse med medarbejdersamtalerne skal der indgå vurderinger af medarbejdernes uddannelses- og udviklingsønsker. Måske er stresspolitikken en del af dette område.
Udvikling af PC’ere og netopkoblinger er endnu ikke afklaret som i nabokommunerne. Herlevs skolestruktur er under bearbejdning. Gl. HJ skal flyttes til HAM-arealet.
Pædagogisk Central skal flyttes til biblioteket.
Skolebibliotekskonsulent har foretrukket at arbejde på Lindehøjskolen. Ordet ”Øget rummelighed” bruges i kommunen – man er lidt usikker på hvad det er?
Målet kan være kulturændring i skolevæsenet. Formanden er ikke negativt indstillet – men rystet.
Der er i foreningen ”Skoleledere” samlet 4.300 skoleledere.
Nyt fra Kredsen: Andreas er blevet fast ansat i DLF´s sekretariat. Bent Larsen blev ikke genvalgt til Hovedstyrelsen. Han rykkede fra 18. pladsen til 19. pladsen. Derimod er Bent Larsen blevet valgt til formand for KRYOLITBO.

Årsberetning 2008
Tre undersøgelser af folkeskolen + en af DLF. Der kom ingen landsdækkende aftale. Der er diskussion om ”ledernes adgang til at ændre lærernes planlægning”.
Pædagogerne er utilfredse med at lærerne får ventetid ved møder med pædagogerne.
TR´s rolle i professionsaftalen:
Der ydes 150 timer som grundydelse + 4 timer per lærer/børnehaveklasseleder. TR´s rolle: ”Ikke kun at være aftalepart på skolen og talsmand for kollegerne, men også at sikre at lokalaftalen fungerer”. Forvaltningen ønskede at ophæve gældende aftaler og flytte Pædagogisk Central – uden at have en bibliotekskonsulent.
HLF omtaler: Lønforhandlinger for ikke-læreruddannede. Der er p.t. 4 af den slags i Herlev. Styrelsen har inviteret sig selv til en skolebesøgsrunde for at få en god dialog. Efteruddannelse og ECTS-point. Hvem betaler? Arbejdsgiveren? De vil kun betale transporttid. HLF ønsker det fulde tidsforbrug honoreret. Resultat: ”Nødresultat”. Flemming Olsen vil gøre oplysningerne, der kommer fra MED-udvalget bedre. Lønsedler kommer på E-boks, som kræver at man har en computer for at se disse – lønnen skal nok blive udbetalt, men der udsendes ikke længere lønsedler. Punkt om at computere som et ”personalegode”, der behandles i Hovedudvalget. Er det et nødvendigt arbejdsredskab er der ingen problemer skattemæssigt og der er grund til at koble det sammen med ”ForældreIntra”, for hvornår skal lærerene kunne betjene computerne til dette? Flemming Olsens læsning er at kommunikation med forældrene bør foregå på arbejdspladsen. Kommunen vil dog ikke sætte ben for, at det også kan foregå fra hjemmet. Den 28. august 2008 vil forvaltningen præciserer ”Den teknologiske udvikling”, der går stærkt.
Hvem skal betale for lejrskole – må der opkræves penge når der er tale om undervisning? Skolebestyrelsen må afgøre om dette, også om der skal være mødepligt for eleverne eller om det er et frivilligt supplement til undervisningen. Klassekassen må gerne bruges.
Der mangler en konsulent for Pædagogisk Central, som kun giver bøvl.
Fire nye TR er kommet til – de bør snarest sendes på kursus for at kunne hamle op med formanden, men også for at klare de vigtige opgaver på skolerne.
På KRYOLITBO er der kommet en administrator og et revisorfirma.
En diskussion om specialundervisning og elevernes ret til dette drejede sig om at kommunens mulighed for at afvise at iværksætte specialundervisning. Lærerne kæmper for elevernes rettigheder til undervisning.

Årsberetning 2009
Året har været et godt år for Herlev og for HLF. Emner der har været til debat er ”Rummelighed og inklusion”. Samt ”Undervisningsassistenter”. Hvad er en undervisningsassistent og hvad laver disse? Hvordan skal de lønnes?
Der er indgået aftale om skolebibliotekernes drift, men der mangler stadig punktet ”skolebibliotekskonsulent-stilling”. Det er et problem med læsning i skolerne. Der er nu undervisningsvejledere og læsevejledere. Det giver et årligt tillæg på 10.000 kr.
Det er også en opgave for kredsen at lave lønaftale for ”ikke-læreruddannede”.
Lokalløn på 1,25 % af lønsummen. Man skal sikre at ingen skal gå ned i løn. Der blev givet et ”julegratiale” på 454 kr.
Uden for kredsens aktiviteter er ”Fritids-café” på Hjortespring Skole.
Da formanden selv er senior, glemmes senior-initiativerne ikke. Elevplanerne vender tilbage og aftaler omkring håndtering af disse laves.
Professionshøjskolerne er ved at finde sine organisatoriske fødder.

Årsberetning 2010
HLF går med i skolestrukturændringer som løsning på et besparelsesbehov, så 12 lærere ikke mister arbejdet på grund af det faldende elevtal. Aftalen kan læses på hjemmesiden www.herlevlærerforening.dk
Aftalen handler om:  Definition af hold, specialundervisning, To-lærerordning, inklusion. Herlev beholder mindst undervisningsministeriets vejledende timetal. Herlev-aftalen holder mindst to år mere. Det professionelle råderum fastholdes. TR/SIK i MED-systemet i nye struktur fra 2011. Det sker et løft af IT.
Seniortimer forsvinder fra 60. år. Dette er i modstrid med at man ønsker at beholde det grå guld.
Resultat: 12 seniortimer fra 55 til 57 år og 24 timer fra 59 til 60 år. Herefter tager KTO over, så der bliver 2,3,4 dage for 60,61 og 62 årige. Skolerne beholder pengene.
Trivslen i Herlev er fortrinsvis høj, viser en trivselsundersøgelse som er blevet foretaget.
Fællesmødet havde emnet ”Ledelsesværdier” på programmet. Pernille Holm fra forvaltningen får ros for en stor indsats.
Der er fundet 4 værdinøgleord: Ordentlig- Visioner – Synlig – Helhedstænkende. Lederne evalueres i forhold til disse værdier.
Der er behov for MED-uddannelse som indfries med et 3-dages kursus. Tilfredsheden var lav og formanden blev pålagt at fortælle skolechef Christian Holm herom, men han parerede med at mene, at det var kredsformandens skyld. BL var ikke enig. Der blev indgået aftale om honorering af lærere som mentorer. Familieklassecenter er en nyskabelse. Erhvervs- og uddannelsesklasser udvides pr. 1. marts og resurser til klassesammenlægninger aftales. Aftale om skolebibliotekarer. KRYOLITBO går stadig formanden BL på nerverne.

Årsberetning 2011
Implementeringen af strukturaftalen foregår efter DLF´s politik: Investering før man inkluderer. Børne- og Kulturdirektør Flemming Olsen mener, at det er vigtigere at inkludere et mindre antal elever, som vi lykkes med, end at nå det aftalte max på 24. Det er der enighed i. Det faldende elevtal giver stadig grund til overvejelser. Den lokale arbejdstidsaftale om forældresamarbejde, hvor læreren – kort fortalt – skal kunne redegøre for sine valg er et sublimt element. Aftalegrundlag for håndtering af forældrearbejdet: ”Læreren skal – bl.a. ud fra didaktiske overvejelser over diverse opgavers omfang og indhold – kunne begrunde sine valg af metoder og prioritering i forhold til skolens samlede opgaveløsning og kommunikere sine begrundelser både i faglig dialog med kolleger og ledelse og i samarbejde med elever og lærere. Overvejelser om mål og evalueringsplaner indgår i lærerens planlægning af et undervisningsforløb i dialog med ledelsen”.
Håndteringen af skole/hjem-samtalerne kommer an på lærerens vurdering – en vurdering som bl.a. skal baseres på en konstruktiv dialog med forældrene.
En aftale med BUPL og HLF samtidig gik ikke godt, idet det som udgangspunkt skulle være lærerens afgørelse, om der skulle være pædagog i klassen. Men en delvis aftale kom dog i hus alligevel mellem BUBl og HLF og forvaltningen. Emnet ”LEDER-evaluering” blev udsat.
Heldigvis giver KRYOLITBO anledning til, at FM ikke falder.

Årsberetning 2012
På generalforsamlingens tidspunkt d. 8. marts er der forhandlinger i gang med DLF og KL. Det lægges op til konflikt. Der er forslag fra regeringen til ændring af folkeskoleloven til en ”Heldags /Helhedsskole”. Der syntes at være en tendens til stramning af lærernes overenskomst.
Undervisningstimetallet: Under forudsætning af fradrag af ferie/fridage og 1672,4 timer som årsnorm øges den maksimale timetal fra 23 lektioner/uge (690 U-timer/år) til 24 lektioner/uge (721-U-timer (år)).

Emner i overskrift: Modernisering, brydningstid, krisetid og krigstid. Resultatet blev sammenbrud af forhandlinger – 4-ugers lockout – regeringsindgreb – m.m. Der vil være demonstration den 20. marts mod KL.
Formanden BL frikøbes på fuld tid til arbejdet i styrelsen. KRYOLITBOet forsætter med ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med møde af advokater fra flere parter.