Herlev Skole

Herlev Bygade 45.

Den første skole i Herlev lå ved kirkepladsen og befalingen om, at den skulle oprettes, blev underskrevet af Frederik den 5. den 9. februar 1759. Det hele skete efter et andragende fra 17 navngivne bønder og 21 husmænd i Herlev. Skolebygningen – et gammelt kirkehus på 5 fag blev lejet af kromanden i Herlev, Olle Persson, for 12 skilling pr fag om året. Andragerene havde lovet hver at bidrage med 1 rdl. årligt til skolens drift. Der kom herved til at mangle 3 rdl. og 3 mark. Dem måtte Herlev Kirke udbede på kongens befaling, ligesom der fra Kongens mose i Hjortespring skulle leveres 3 læs tørv. Fra sognepræsten, Niels Foss Nielsen, der var meget aktiv i bestræbelserne for at få en skole i Herlev, modtog skolen en jernkakkelovn, en bibel samt et eksemplar af Christian den 5.´s lov, ligesom han på et senere tidspunkt overdrog skolen halvdelen af indtægten fra et lille gadehus i Buddinge. Bygningen indeholdt dels en skolestue, dels en lejlighed til læreren.

Den var i funktion frem til 1906, hvor den nuværende Herlevs Skoles oprindelige del blev opført af arkitekt Mandrup-Poulsen. Den nye skole havde 3 klasseværelser og en gymnastiksal. I Herlev var der kun omkring 50 skolesøgende børn, hvorfor det ene klasseværelse fra 1. april 1909 (hvor Herlev blev en selvstændig kommune) i en længere årrække kunne benyttes til kommunekontor og sognerådslokale. Med et stigende elevtal måtte skolen gennem en lang række udbygninger i de følgende årtier.

I 1924 udvidedes til 5.-klasser, i 1935 til 6.-klasser. Endvidere kom tilbygninger i 1931 og 1945, hvorefter Engskolen kom i 1948 og blev taget i brug som anneksskole. Alligevel måtte man i 1953 i gang med en større udbygning ved arkitekterne G. og F. Ponsaing og endelig kunne man i 1973 tage en særlig kantinebygning i brug. Arkitekt: Niels Schultz.

Elevtal var i 1880: 36, 1901: 49, 1920: 84, 1931: 50 børn i en enkelt klasse.1940: 268, 1950: 715, 1953: 1404, 1960: 769, 1970: 527, 1980: 372.

Enelærere:
I 1771 hed skoleholderen Lars Vram
1793 – 1805 Mads Binneballe
1805-08 Gørlev
1808-20 Holmstrøm
1820-27 Christian Jensen
1827-47 Poul Giøl
1847-87 Heinrich Georg Horst
1887-1906 Claudius Hansen
1906-10 Martin P. Jensen
1910-18 Carl Marius Nielsen og var fra 1913 førstelærer.

Førstelærere.
1918-20: C.C. Andersen
1920-53: Hans Birkeholm-Clausen

Skoleinspektører:
Maj 1954-66: Poul Peder Dresting.
Juni 1966: Carl Christian Kromann Clausen.

1987- : Annie Jensen

B01761; Herlev Skole