Bestyrelsesmøder

Kronologisk rækkefølge.

6. januar 1954 – Bestyrelsesmøde
På bestyrelsesmødet blev der diskuteret tre emner: Festen, kollegial aften og skovturen Alle tre emner blev henlagt til man kendte eksamensplanen.

19. marts 1954 – Bestyrelsesmøde
På bestyrelsesmødet blev der diskuteret otte punkter vedr. feriekolonierne. Derudover møde med forældreforeningen om høstfesten. Tage Jørgensen og Poul Madsen skal være observatører i forældreforeningen, da der er problemer med lokaler på skolen.

24. september 1954 – Bestyrelsesmøde
På bestyrelsesmødet blev der diskuteret fire punkter vedr.
Køb og salg af feriekolonier – endnu ikke fremlagt for kommunen. Bestyrelsen vil forelægge på generalforsamlingen, om HKL skal være medlem af DLF.
Forslag om at forældreforeningen skal ændre navn, så der ikke undgår misforståelser. Der undersøges om man kan afholde en lærerfest (dus-fest).

19. november 1954 – Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand Jørgen Beck, sekretær Randi Skovbo Jensen m.fl.
Der vedtages ændringer i lovforslaget til DLF:
2. stk. 1. lyder nu: Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og pædagogiske interesser og at afholde selskabelige sammenkomster.
2. stk. 2. .. at deltage i socialt arbejde indenfor skolens rammer til gavn for børn i Herlev Kommunes skoler.
4. omhandler medlemskab.
9. om indkaldelse på skolerne og i folkeskolen.
Der indsendes andragende og afholdes ekstraordinær generalforsamling, når godkendelse foreligger.

6. januar 1955 – Bestyrelsesmøde
På DLF´s kreds 3 den 10. december 1954 var formanden, Beck og Persson til stede og beretter, at den nye Herlev-kreds blev konfirmeret.
DLF sendte d. 11. december 1954 et brev om hovedbestyrelsens godkendelse.
Æblegården ved Asserbo blev købt for 52.000 kr. til overtagelse den 5. januar 1955.
Punkt 2. I anledningen af at Herlev Kommunelærer-forening d. 1. januar 1955 er overgået til selvstændig kreds af DLF ønsker bestyrelsen af afholde en ekstraordinær generalforsamling, for at der kan vælges kredsstyrelse. Den fastsættes til 14. januar 1955 på Elverhøjens Skole.
I punkt 4. Lærerudflugten går til Asserbo på Børnehjælpsdagen d. 11. maj 1955. Ny kredsstyrelse vælges.

21. januar 1955 – Bestyrelsesmøde
Kun et punkt på dagsorden: Lærerforeningen vil for fremtiden afholde jubilæumsfester for lærerne.

29. januar 1955 – Notat
Indførelse af overlærerordning i Herlev Kommune.
Der var forslag om, hvordan personerne skulle findes:
Er den med størst lønanciennitet
Er den med størst kommunal anciennitet
Som 1.
Som 2.

August 1955 – Notat
Oversigt over ansatte lærere ved kommunens 3 skoler: Herlev, Elverhøjen, Hjortespring skoler

12. oktober 1955 – Notat
Man benytter sig af det nye medlemskab af DLF og får viceskoleinspektør Aug. H. Andersen fra Rødovre til at fortælle om de nye skolestrukturforslag. 31 deltagere, men liden debat.

25. november 1955 – Notat
Denne dato overværede 21 lærere, at lektor N. Nielsen fra Næseodden fortalte om dansk og svensk skole.

1. september 1956 – Bestyrelsesmøde
Man afholder forskellige kurser. Fx 18 timer i særundervisning, et historisk foredrag af Gyldendals Thue Møller, instruktionskursus i formskrift.
Der er spørgsmål om ensartede økonomiske forhold for gårdvagter, pasning af samlinger m.m.
Man vil fejre Frølichs 25-års jubilæum.
Man anmoder kommunen om forhandlingsret om løn og tjenstlige forhold.
Spørger om, hvem der vil være med i en teaterklub.

9. februar 1956 – Bestyrelsesmøde
Jørgen Bech aflægger beretning om kolonierne.

5. maj 1956 – Bestyrelsesmøde
Man beslutter at kalde festen for ”Nationernes dag”. Der skal være en lodseddel.

20. august 1956 – Bestyrelsesmøde
Festen. Der trykkes ekstra 2500 lodsedler. Der kommer ikke TV, pga. anden TV-udsendelse. 11 landes ambassader har givet tilsagn, 10 er tvivlsomme. Ved opgavefordelingen kan ses navne på mange daværende lærere.

3. oktober 1956 – Bestyrelsesmøde
Nævnes formskriftskursus og kursus om bibliotekets plads i undervisningen.

22. januar 1957 – Bestyrelsesmøde
Det oplyses, at man endnu ikke har fået svar på en ansøgning om forhandlingsret.

26. april 1957 – Bestyrelsesmøde
Helge Christensen deltager. Der var forslag om at oprette et skoleorkester. Økonomien klares ved ”lån” hos feriekolonierne, men så skulle der også kunne blive 9 blæsere, 1 tromme og 3 signalhorn. Børn skal betale 5 kr. om måneden.

18. september 1957 – Bestyrelsesmøde
Størst omtale får høstfesten, som har været en skuffelse på næsten alle områder.
Forslag om kurser ved Stinus Nielsen (lønspørgsmål), Kirsten Jacobsen (Religionsundervisning), Sv. Færgemann (Regneundervisning).
Der er en forespørgsel fra Forældre- og Lærerforeningen om fritidsklub. Der søges oplysninger i Gladsaxe og Frederiksberg. 

8. januar 1958 – Bestyrelsesmøde
Der skal udsendes skriftlig orientering om foreningens arbejde. Som led i aktiveringen af lærerne på skolerne skal der vælges repræsentanter til de 3 første af 5 udvalg.
1. Kolonier, 2. Fest, 3. Høstfest, 4. Oktoberfest, 5. Forhandlingsudvalg.

13. april 1958 – Bestyrelsesmøde
Overvejelser af køb af kolonier.

1. oktober 1958 – Bestyrelsesmøde
Sæsonen har været tilfredsstillende for kolonierne, som behandles over et par sider. Problemer med strandret.

21. november 1958 – Bestyrelsesmøde
Problemer med strandretten, da Bethesda ikke vil sælge.
Høstfesten gav 22.000 kr. ud af 42.000 kr. Det er tilfredsstillende.
Der kommer ny skoleplan, og HKL ønsker deltagelse i arbejdet.

15. januar 1959 Bestyrelsesmøde
Næstformand K.C. Petersen.
Der var en opfordring fra Haludvalget om deltagelse i byfest. Der er ingen større brug for hal på skolerne. Det må være sportsklubbernes sag. Afslag.

4. februar 1959 og 7. september 1959 – Bestyrelsesmøder
Drøftelse af opstilling til Hovedstyrelsen. Det mest interessante er, at der jo også var opstilling af lærerinderne.

28. oktober 1959 – Bestyrelsesmøde
Hovedstyrelsesudvalget. Man skal skaffe Stinus Nielsen så mange stemmer som muligt. Går ind for valget af Alice Bryde Hansen. Der luftes om muligheder, for at lade kolonierne overgå til kommunen.

9. november 1959 – Bestyrelsesmøde
Forslag til ændring af foreningens vedtægter § 5 mht. valg. Bemærk købstadslærere og købstadslærerinder, som skal repræsenteres. § 7 om ændringer vedrørende kolonierne. Forslag til generalforsamling den 11. december 1959.

November 1959 udgives et medlemsbrev
Der deltog 524 børn på kolonierne.
Der blev holdt en stor fest til fordel for bygning af en idrætshal og derfor var der bange anelser for høstfesten. Festen fik fint forløb d. 5. og 6. september på Elverhøjens skole. Der var lodseddel, optog, indsamling og fest.

18. december 1959 – Bestyrelsesmøde
Tage Jørgensen i ydre udvalg. Ikke noget festudvalg. Koloniudvalget lønnes med 5 kr. pr tilmeldt barn. Pengene fordeles efter procentsatser. Fastlæggelser af betaling for telefonudgifter.

18. februar 1960 – Bestyrelsesmøde
Meget om kolonierne. Tage Jørgensen valgt til forretningsudvalget i amtskredsstyrelsen.
Der har i en tid været udsendt medlemsbreve. I marts 1960 omtales manglende udnævnelse til overlærer trods 15 års anciennitet. Forhandlinger med kommunen om honorarer for samlinger. En skole har sat en ekstra lærer på som gårdvagt uden løn – det må vi modsætte os.

5. september 1960 – Bestyrelsesmøde
Tage Jørgensen fremlægger planer for ny skole. Tilbud om kommunelokaler til en lærerbørnehave.

12. september 1960 – Bestyrelsesmøde
Skoleplanen blev gennemset.

23. september 1960 – Bestyrelsesmøde
Herlev kan have 2 pladser i amtskredsens repræsentantskab. Skoleplanen blev færdigbehandlet.

3. september 1960 –Bestyrelsesmøde
Medlemsmøde på Borgerdigeskolen. Tårnby opfordrer til resolutioner, som skal få DLF til at arbejde for timenedsættelse til 27 timer. Tage Jørgensen mente, at resolutionen kom på et forkert tidspunkt.
Emner i forhandlingen er:
Lønglidning, lønforhandlinger, arbejdstidsnedsættelse, som TJ forklarer om.
Efter en længere debat besluttes at fremsættes en resolution til Hovedstyrelsen.
(Se bilag 8. Best. møde 3.10.1960)

3. februar 1961 – Bestyrelsesmøde
K.C. Næstformand. Tid til forældremøde i 7. og 5. klasser. DLF forhandler om lønstigning 1. april.

1. april 1961 – Bestyrelsesmøde
Feriekolonierne er det store emne.

12. april 1961 – Bestyrelsesmøde
Feriekolonierne er det store emne

25. maj 1961 – Bestyrelsesmøde
Lønforhandlinger og tjenestetid er hotte emner. Møde i KB-hallen med resolutioner til presse, Folketinget og hovedstyrelsen.

15. september 1961 – Bestyrelsesmøde
Aconto-betaling af 4 overtimer.
(Se bilag 9. Best. møde 15.9.1961)

12. oktober 1961 – Bestyrelsesmøde
Samarbejdsudvalget har udarbejdet et større materiale om viceinspektører, bestillingstillæg og inspektørers indplacering i 26. lønklasse. Viceinspektørernes timetal ønskes nedsat til 18 + 6 kontortimer. Inspektører 4 timer ned og 26. klasse efter 6 års virke.

29. november 1961 – Bestyrelsesmøde
Tage Jørgensen er valgt til formand for Samarbejdsudvalget, som forhandler løn og norminering.

17. januar 1962 – Bestyrelsesmøde
Man ønskede kortere lørdagstimer.
(Se bilag 10. Best. møde 17.1.1962)

27. februar 1962 – Bestyrelsesmøde
Koloniudvalgets aflønning.
Der har været en overtrædelse af bestemmelserne og der anmodes om, at der rejses en politisag.

26. oktober 1962 – Bestyrelsesmøde
Her er der et brev til landsretssagfører N. Knudsen.
(Se bilag 11. Best. møde 26.10.1962 (1) + (2))

24. april 1962 – Bestyrelsesmøde
Forslag fra amtskredsstyrelsen om, at købstadslærere og lærerinder slås sammen. Skrivelse om skoledirektørstilling:
(Se bilag 12. Best. møde 24.4.1962)

21. januar 1963 – Bestyrelsesmøde
Jørgen Beck valgt til næstformand.

23. september 1963 – Bestyrelsesmøde
En del om normineringer af skolepsykologer og aftenskoleforstander i 25. lønklasse.

21. november 1963 – Bestyrelsesmøde
Styrelsen tager til efterretning, at der først kommer en skoledirektør, når stadsskoleinspektøren afgår om 2 år. Jørgen Jensen var blevet valgt til formand for DLF. Med 489 stemmer mod 5 til Svend Madsen.

9. november 1964 – Bestyrelsesmøde
Feriekoloniudvalget havde bedt om dette møde, da G.B. Knudsen pga. sygdom ikke kunne fortsætte på kassererposten. Der er stadig mange planer om kolonierne, og man mener ikke, at en ny person kan klare kassereropgaven. Et udvalg skal sætte bevillinger op og AM håber på hjælp fra G.B. Knudsen, når han kommer hjem fra hospitalet. Margaret Østergaard er kommet i Hovedstyrelsens retsudvalg og pædagogiske udvalg.

26. februar 1964 – Bestyrelsesmøde
Inspektør Børge Hansen anmoder om at få arrangeret et karaktergivningsskursus. Godt nyt, idet G.B. Knudsen fortsætter med regnskaberne året ud. Honorarer fordeles med procentsatser og delvis telefon.
En lærer har fået afslag på en ansøgning om årskursus med fri vikar. Det er inspektørens påtegning, som har fået skolekommissionen til at give afslag.

11. juni 1964 – Bestyrelsesmøde
Debat om en fejldisposition med en holdleder, som plejer at have 2 hold, men kun fik et. Man skal beklage fejlen. Mere debat om administrationen at holdleder. Undersøgelse af mulighed for at få oprettet en 2. viceinspektørstilling ved flere skoler, men det kræver mindst 28 klasser. Forespørgsel om honorar for tilsyn med skolepatruljerne. Man afviser, at lærerne skal følge eleverne på cykel til svømning, da det vil medføre et urimeligt ansvar.

28. september 1964 – Bestyrelsesmøde
Viceinspektørernes stilling fylder meget. Man er ligefrem i ministeriet for at finde løsning. Stadig debat om udvælgelse af ledere og feriekolonierne. Udvalget bestemmer. Ved valget til Hovedstyrelsen får vi måske brug for en lærerinderepræsentant. Elna Krogh Jensen og Gunda Juul Olsen nævnes.

17. november 1964 – Bestyrelsesmøde
Et forslag til generalforsamlingen om valgprocedure ved vigtige poster afstedkom en længere heftig debat. Styrelsen foreslår køb af grund til afløsning af Hjertebjerg. Tage Jørgensen oplyser, at han i øjeblikket arbejder på et skitseforslag til en 5-dagesuge.
(Se bilag 14. Best. møde 17.11.64)

27. november 1964 – Bestyrelsesmøde
Forberedelse af generalforsamlingen bevirkede en meget lang debat om feriekoloniernes forhold. Der er tanker om, at de lægger for stort beslag på tiden, men det er ikke styrelsens holdning. Man vil fremsætte forslag om grundkøb. Der var nogle fejl ved sidste generalforsamling, som skal rettes.

21. januar 1965 – Bestyrelsesmøde
Emner: Skolepatrulje-tilsyn, Fritidsklub-betaling. Kommunalbestyrelsen vil fjerne læsestuearbejdet på bibliotekerne. Søger om kørselsgodtgørelse for svømmelærere. Rejst kritik af G.B.s ledelse af generalforsamlingen. Det er for uklart, hvad styrelsen har besluttet. Undskyldning til Troels Raadam for rodet.

11. februar 1965 – Bestyrelsesmøde
Punkter: Konsulentordning. Flere timer til rådighed, timer på 50 minutter, viceinspektørernes og inspektørernes overtimer. Der arbejdes på af skaffe mere kontorhjælp.

30. april 1965 – Bestyrelsesmøde
Køb af ny koloni ved Trend Skov besluttet.
690 ansøgninger, hvorfor Avernakø lejes.

8. september 1965 – Bestyrelsesmøde
N.C. Nielsen afgår efter 43 år. Han skal have en gave og en reception, hvis han vil.

12. november 1965 – Bestyrelsesmøde
Man vil forsøge at sælge Hjertebjerg. Omplacering af fritidsklublederen er blevet syltet i 3-4 år. Det rettes der op på nu. Lærerdagen den 18/11 planlægges, men man understreger, at det faktisk burde være skoledirektørens domæne.

21. januar 1966 – Bestyrelsesmøde
N.C. Nielsens afgang fejres med reception den 31. januar. Forsat arbejde med forskellige stillinger. Skrivelse til kommunalbestyrelsen.

23. marts 1966 – Bestyrelsesmøde
Skoledirektør Dresting har bedt om et udvalg om 5-dagesugen. Vort syn på 5 dage er som hos andre erhverv. Skolepatruljeordningen ved Herlev Skole nedlægges.

22. maj 1966 – 25. maj 1966 – Bestyrelsesmøde
Skolekommissionen har prioriteret flg. konsulenter 8. – 10. klasse. Erhvervskonsulent, Skolebibliotekskonsulent, Idrætskonsulent.
Formanden ønskede et styrelsesmøde før sommerferien med øl og snitter.

14. august 1966 – Bestyrelsesmøde
Preben Juel-Olsen oplever myndighederne som venlige overfor HKL, men vi skal passe på ikke at støde dem. Bø, ha, læi har bl.a. ”trådt i det”.
Styrelsen er noget forundret over visse samarbejdsrelationer, hvori indgår inspektørerne skoledirektøren, DLF, FU, HKL har jo forhandlingsret!
Vi vil ansøge om, at Fælleslærerråds-formanden kan få aflønning. Gentofte får 3 timer / uge.
Skolernes sekretærløn bør også tages op. Det blev besluttet at oplæse protokollen ved hvert møde. Ligeledes bør indkaldelserne være mere udførlige, mener Henrik Hansen. Hvilket blev taget til efterretning.

6. september 1966 – Bestyrelsesmøde
Det kan ses af referaterne, at det har haft betydning, at HKL er blevet en del af DLF, da der meget ofte er forbindelser til organisationer og andre kredse. Den udelte skole rører på sig, og der stilles forslag i FU. Deleklasseordning forsøgsvis næste år i 2. klasserne. Kontingent bliver ikke tilbagebetalt til Mimmi Lund, da hun selv har udmeldt sig pr. juli d.å.

5. oktober 1966 – Bestyrelsesmøde
En del rutinesager og så om biblioteket, hvor man vil fjerne læsestuetimerne. HKL beklager, at man ikke er indkaldt til forhandling, da man har forhandlingsret. Aftenskoleforstanderens timetal er 23 timer. Omtalte skrives.
(Se bilag 16. Best. møde 5.10.1966)
Der hører embedsbolig til Herlev Skole, hvilket vi har påtalt over for myndighederne. Kromann Clausen giver afkald på den i sin og kun i sin tid. Vi godkender dette.

4. november 1966 – Bestyrelsesmøde
Kolonierne er stadig til debat, og man tænker på deres fremtid. Måske en ekstra samling til debat. Det rumsterer stadig med vedtægtsændringer ved valg. Dyrholmskolen ønsker styrelsen udvidet fra 7 til 11 medlemmer.
”Begravelsescirkulæret af 1962” gælder ikke. Vi retter en uofficiel henvendelse til Dresting for at få undersøgt forholdene ved frihed i forbindelse med død i nær familie. Aftenseminarier ønsker optagelse i kredsen, men de får ikke stemmeret.

5. december 1966 – Bestyrelsesmøde
Juel-Olsen er formand og J. Hinrichsen er kasserer. NFM er G.B. Knudsen. PJO har talt med borgmester Plantener om kolonierne, og uofficielt vil han yde mere. Ledende skolebibliotekar hedder nu skolebibliotekarkonsulent. Instrukser for alle konsulenterne var færdigbehandlet trods protester fra G.B.K. Kortaktlærere på skolerne nødvendig for at aflaste erhvervskonsulenten. Kurator kan anbefales. Ledelsen af hjælpeklasseundervisning tænkes oprettet 1/8.67. Der tænkes at samle hjælpeklasserne på en skole. Ledelsesproblemer omtales.

9. januar 1967 – Bestyrelsesmøde
Kuratorordningen diskuteres. ”Livsvarig” eller ”Åremål”. Kontaktlærerne får måske et større område? Vi ønsker en hjælpeskolelederstilling som inspektørstilling.

8. februar 1967 + 10. maj 1967 – Bestyrelsesmøder
Samme emner som d. 9. januars møde.

18. august 1967 – Bestyrelsesmøde
Fælleslærerråds-formanden får 3 timer/uge samt telefongodtgørelse. Bjarne Rahbek får betaling fra den dag han tiltrådte som skolepatruljemand.

30. august 1967 – Bestyrelsesmøde
Der blev afholdt Lærerdag arrangeret af HLF, Fælleslærerrådet og skoledirektionen. 1. oktober opslås en stilling som skolebibliotekskonsulent i Herlev.

26. april 1968
Der afholdes studiekreds i gruppedynamik.

28. november 1969 – Bestyrelsesmøde på Engskolen
Formand Preben Juel-Olsen, Poul Madsen, Ebbe Kjærbye. Ansøgning om kantineadgang for lærere. Tjenestemandskommissionen er nedsat 1965-1968, de 250 timer.

1970 – Intet

1971 – Intet

9. marts 1972 – Styrelsen
Kommunen ønsker en pædagogisk medhjælp for skoledirektøren. HLF angiver, at der er mulighed for en viceskoledirektør, da der er 4000 elever. Lærerdagen den 18/3 arrangeres af Sinne Hors og Bjarne Rahbek.

5. juni 1972 – Styrelsesmøde
Mødet handler om kommunens overtagelse af feriekolonierne pr. 1. april 1973.

4. september 1972 – Styrelsesmøde
K.B. Knudsen beder Jørgen Hinrichsen om at undersøge, hvem der skal være superinspektører: K.B. eller Poul Madsen. Samme dato skriver Bjarne Rahbek og Sinne Hors om Gruppedynamikkurser.

1973 – Intet

11. februar 1974 – Styrelsesmøde
Honorering af geografi, biologi og AV-samling. Honorering af feriekoloniudvalget. H.S. spurgte om kommunen ville betale juridisk bistand ved overdragelse af feriekolonierne. Ib Juel svarede nej. H.S. mente, at der var fejl i den nye skoleplan. B.R. sagde at der var ikke fejl, men at der er sket udvikling.

5. maj 1974 – Styrelsesmøde
Aflønning af konsulenter.

22. maj 1974 – Styrelsesmøde
H.S. konferencetimer, koordinationstimer og regulering af honorar på nye Hjortespring Skole (åben plan), stor/lille skole.

10. juni 1974 – Styrelsesmøde
Udvidet kuratorordning, skolevejledere. Omnormering af pæd. medhjælper til vicedirektør uanset, at elevtallet ikke er stort nok. Procedurer for nye læseplaner

1974 – Notat fra ”Blå mapper”
Ib Juel har i en tid deltaget på styrelsesmøderne samt N.J. Bisgaard og Bjarne Rahbek (pædagogisk medhjælper)

30. januar 1975 – Styrelsesmøde
Skolekommissionen opretter Pædagogisk Central og dagskoleklinik den 2. februar 1976. Skolestart. 13/3 Åben plan op den ny indviede Hjortespring Skole.

1975 – Notat fra ”Blå mappe”
Dokumenter skrives en del på spritdublikator. Pædagogisk Central skal være en platform for pædagogisk udvikling. Dagskoleklinik. Der arbejdes for sekretærbistand på skolernes kontorer. Holden Schmidt opstiller til Hovedstyrelsen.

1. november 1976 – Styrelsesmøde
Pædagogiske udviklingsarbejder
Samarbejde med elever
Skolen og det omgivende samfund
Gruppe i historie

5. januar 1978 – Styrelsesmøde
Skolesekretærenes timetal forøges med 10 %

23. oktober 1978 – Styrelsesmøde
Konsulent for feriekolonierne. Ikke kursusdeling i 10. klasse i flg. §18.

8. marts 1979 – Styrelsesmøde
Leder af Pædagogisk Central.

26. marts 1979 – Styrelsesmøde
Fællesrådslærerrådsmødet vælger Knud Christoffersen til formand.

12. september 1979 – Styrelsesmøde
Ledelsen af pasningsordningerne
Redaktør for skoleblad
Add.: Honorar til skoleinspektører og sekretærer

26. november 1980 – Notater fra ”Blå mappe”
Der gøres forsøg med ikke-kursusdelt undervisning og der arbejdes med regler for støtte. Grønlandske børn i Herlev.

8. januar 1981 – Styrelsesmøde
Formand Bent Larsen, Leif Rygaard næstformand. Lotte Beyer sekretær. Jan Østberg, Jette Sulsbrück. Henrik Beckmann og J.P. Langvad.

2. februar 1981 – Styrelsesmøde
Skoleblad.
Forsøg i 8./9. klasser.

18. marts 1981 – Styrelsesmøde
Hviletid og fridøgn – 8 timer 20 gange om året.

25. marts 1981 – Styrelsesmøde
Oprettelse af skolebladet SEH og svømmelærerne skal til prøve.

1. maj 1981 fra HERLUF
Ny overenskomst. Stedtillæg forhøjes. Diverse foreninger: DLF, LC, TC, herunder COI, COII AC og LC. Der er mange, som skal arbejde sammen.
I overenskomsterne i sidste 8 år:
1973: 30 skematimer
1969: 32 til 27 til 28 i 1975, hvor de ”250 timer” reduceres.
Lektionslængden fra 50 minutter til 45 minutter.
Indefrosne dyrtidsportioner bliver ikke udbetalt.
1981 er reallønnen faldende.

1981 fra HERLUF
Medlemsmøde i Hjortespring Skoles kantine, hvor et flertal af de 150 medlemmer stemte for aktion. Bent Larsen fortæller om kongressen den 6. maj 1981.

1981 fra HERLUF
Skal TR være i den nye styrelse. HERLUF fejrer 1 år.

27. august 1981 – Styrelsesmøde
Holdes velkomstmøde for nye kolleger.

25. september 1981 – Styrelsesmøde
Honorering af skoleinspektørerne vedr. tilsynsordninger
Om lærerforflyttelser.

25. november 1981 – Styrelsesmøde
Der er problemer med at finde tillidsmænd.

16. juni 1982 – Styrelsesmøde
Forflyttelsesprocedure – evt. lodtrækning under overværelse af TR.
Hviletid

27. oktober 1982 – Styrelsesmøde
Dækker boden. 6. skoler lukkede – 1 med 30 % – 2 arbejde. TR´s rolle omtales.
Endvidere: Bred debat om holdninger til Holden Schmidt og kritik af hans sene indblanding uden om formanden i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen.

9. februar 1983 fra HERLUF
HLFs formand Bent Larsen og NFM Jette. Fælleslærerråd Turid Øregaard.

10. april 1983 fra HERLUF
Fyringer i Herlev kommune er et vigtigt emne. Tryghedsaftale.
Der reklameres meget for ”Lærere for fred”.

21. april 1983 – Styrelsesmøde
Beskæftigelsessituationen.

10. maj 1983 – Styrelsesmøde
Færre elever giver færre stillinger – 11 A4-sider med forslag fra forvaltningen for at undgå fyringer. Det er bl.a. imødekommenhed for orlov, tjenestetidsnedsættelse, fast vikar på skolerne.

29. september 1983 – Styrelsesmøde
BL forespørger om mulighed for at få et kredskontor i en af kommunens bygninger. Ib Juul henviser til Dansk Sygeplejeråd, som er ved at etablere et kontor.

13. oktober 1983 fra HERLUF
Formandsvalg i DLF. Holden Schmidt contra Martin Rømer. Sidstnævnt vandt. 

14. november 1983 fra HERLUF
Holdens indlæg om en aktiv og vågen fagforening. 8 år i Hovedstyrelsen.

20. januar 1984 – Styrelsesmøde
Opslag om konsulent for feriekolonierne.

13. februar 1984 – Styrelsesmøde
BL ansøger igen om et kontor på Engskolen eller Tvedvangskolen

15. februar 1984 – Styrelsesmøde
Ordning med obligatorisk ungdomsvejledning.
Ledelsestime til skolebibliotekarkonsulenten.
Lokaler til HLF. Ib Juul: Ikke andre fagforeninger har lokaler i kommunens ejendomme.

17. maj 1984 fra HERLUF
Protest mod Herlev Kommunes ønske om indberetning fra skoleinspektørerne om kolleger med gentagne påfølgende forfald.

10. september 1984 – Styrelsesmøde
Kursus for lærere på DLF´s vilkår. Ib Juul er imod.
Anskaffelser på EDB-området. 1.2. mill. kr.
Tilsyn med det nye apparatur. Ib Juul mente, at det leverende firma skulle gøre det.
Konsulenttimer burde være flere end 5 timer.

20. oktober 1984 fra HERLUF
Udklip om: Modernisering afledt af krav om besparelser.

22. december 1984 fra HERLUF
Beretning om ytringsfrihed for en lærerrådsformand i Herlev.

1985 fra HERLUF
Reduktioner §19 stk. 2. bortfalder for børn med særligt handicap.
Forslag om 35-timers uge for at hjælpe de arbejdsløse lærere.
Opgørelse over arbejdstid:
1920: 48 timer                    Ferie i 1938: 2 uger
1959: 45 timer                    Ferie i 1953: 3 uger
1966: 44 timer                    Ferie i 1971: 4 uger
1968: 42 ½ time
1970: 41 ½ time
1974: 40 timer                    Ferie i 1979: 5 uger som beskæftigelsesfremmende.
1985: 35 timer (#16: marts 1985 fra HERLUF)

31. januar 1985 – Styrelsesmøde
Tilbud om grunduddannelse / introduktionskursus for alle lærere. En fifty-fifty ordning.

31. maj 1985 – Styrelsesmøde
(Emnerne er beskrevet på ca. 20 sider A-4 sider)
Kontorlokaler for HLF
Tjenestefrihed til organisationsarbejde
EDB-konsulent – 10 timer
Honorar for pædagogisk udviklingsarbejde
Aftale med Copy-Dan om friere kopiering.

23. februar 1985 fra HERLUF
Den 29/11-1984 foreslås, at de arbejdsløse lærere skal hjælpes. Herlevs lærere skulle gå 1 time ned i arbejdstid. I overenskomsten 85 er lærernes arbejdsløshed det største problem. Lokalt forhandles om EDB-ordning.

24. marts 1985 fra HERLUF
EDB-forhandlingerne afsluttes.
Der forhandles om faste vikarer som afhjælpning af arbejdsløsheden.

25. april 1985 fra HERLUF
Forhandlinger om samordnet skolestart – Frikommuneforsøget

26. juni 1985 fra HERLUF
Regeringsindgreb i overenskomsterne med Martin Rømer som DLF´s formand.

11. juni 1985 – Styrelsesmøde
Kontorlokaler på Elverhøjen. Ib Juul er mere positiv over for problemet.
Mulighed for tjenestefrihed til organisatorisk arbejde.
EDB-konsulent ansættes.

28. oktober 1985 fra HERLUF
Møder om pensionering og efterløn.

31. marts 1986 fra HERLUF
På overordnet ”Lærerflugt til det private arbejdsmarked”. Det er sket i 4 tilfælde i Herlev. Et ”fedterøvsudvalg” er gået i arbejde.

24. april 1986 – Styrelsesmøde
Lokalt forsøg med samordnet indskoling. Et emne som fortsætter.

13. juni 1986 – Styrelsesmøde
Indgåelse af en tryghedsaftale.

Juni 1986 fra HERLUF
Aftale om Samordnet indskoling fra 24/4.1986.
Om ”Det er huset, der sygt”. Det drejer sig om miljøforholdene på skolerne. Der samles en redegørelse for alle skolerne.
Om forsøgsundervisning af Flemming Olsen den 12/5-1986.

November 1986 fra HERLUF
Den skriftlige beretning fortæller om Frikommune og lokaludvalg. Fremover hedder bladet HERLUF nu.

HERLUF INFORMATION for 1. år. 

1987 – NOTAT
Der skrives meget om skolebibliotekerne. Ib Juul er formand for skolebiblioteksforeningen. Honorarer og tilsynsopgaver drøftes. Et meget omfangsrigt dokument om gældende vederlagsordninger, som rummer alle skoler, fag og lærere.
Forslag om Skolestyrelseslov: Om deltagelse i skolebestyrelser. Lærerne ønsker ikke stemmeret. Nyt tillidsmandsystem. Martin Rømer er formand for DLF. Skolenævn findes stadig.

1987 – HERLUF INFORMATION
Der udnævnes 16 nye tjenestemænd i Herlev Kommune. Debat om skolebiblioteket i fremtidens skole. Det nye kontor koster 115.000 kr. på Kobbervej 8.
Semester-ordning bliver standset, da overtid ½ år giver tillæg på 50 % og undertid det næste halvår giver tillæg på 25 %. Sørgeligt, for det var en god ordning. Skolerne SKAL nu lave Samordnet Indskoling.

2. oktober 1987 – HERLUF INFORMATION
Der etableres kredskontor på Kobbervej 8.
Bent klager over, at hans bogreoler efterhånden er for små til alt det papir, som kredsen skulle gemme på. Forsøg på at få lokaler på en skole mislykkedes.
Drøftelser af Samarbejdsudvalgene.

1987 – HERLUF INFORMATION
I årsberetningen fortælles, at arbejdstiden justeres fra 1(8-1988 fra 39 timer til 38 timer til 37 timer. Stigende ledighed. Betingelser for Samordnet Indskoling.

Marts 1987 – HERLUF INFORMATION
Arbejdstidsnedlæggelse den 14. og 17. marts 1986 kostede henholdsvis 350 kr. og 450 kr. Dette giver DLF refusion for.
HLF går ind i samarbejde mellem pædagoger og lærere, hvor der har været problemer.

18. april 1988 – Styrelsesmøde
Arbejdstidsnedsættelsen har bevirket, at der må budgetteres med en timenedsættelse på 225 timer, svarende til 8 ½ stilling.

4. maj 1988 – Styrelsesmøde
Hytteture bliver et problem. Er det lejrskole? Forsikring?
10-20-30 dages reglen. 11-timers-reglen.
Klasseovernatninger på skolen. Lejrskoler i ferien.
HLF kan ikke anbefale det på det nuværende grundlag.

8. juni 1988 – Styrelsesmøde
Her loves en gennemgang af hele honorarområdet.
Konsulent området blev drøftet.

22. august 1988 – Styrelsesmøde
Overførsel af 50 % af folkeskolepuljen til honorarområdet kan ikke mere lade sig gøre.
Drøftelse af anvendelsen af folkeskolepuljen

1. september 1988 – Styrelsesmøde
HLF sender forslag om brug af folkeskolepuljen til kommunen.

21. september 1988 – Styrelsesmøde
Kommunen til HLF med beklagelse af HLF´s afvisning af brugen af folkeskolepuljen.

1989 – Der findes kun en årsberetning for 1989

25. januar 1990 – Styrelsesmøde
Drøftelse af, hvordan arbejdstidsforkortelsen pr. 1. august skal finansieres. HLF´s forslag faldt ikke i god jord hos kommunen, da alle foranstaltninger ville gå ud over børnene. Gårdvagtshonoraret.

21. oktober 1996 – Styrelsesmøde
4-8 timers akkorden til koordinering i den enkelte klasse.
Forhold vedr. kurser, som ikke er planlagt.
Om lokalaftaler.

19. december 1996 – Styrelsesmøde
Skoleakkorder, 25-timerspuljen, Tidsbegrænset ansættelse. 3-kronerstillægget.

17. januar 1997 – Styrelsesmøde
Forudsætninger for skoleakkorder.

10. februar 1997 – Styrelsesmøde
Skoleakkorder færdigbehandles
Gebyraftalen – 3 kr. / timer førskole-akkorden
Mødeleder i Pædagogisk Råd.
Rådighedstimer
Teamarbejde – 10 timer pr. lærer fra 35-timepuljen
Rammer for elevsamtaler.

29. januar 1997 – Styrelsesmøde
Skoleakkorder, Gebyraftale, 3. Ikke disponeret tid: 25 timer – + 5 timer – minimum 15 timer. Mødeleder for pæd. Råd. HLF: 30 timer. 35 timers-puljen.

7. februar 1997 – Styrelsesmøde
Udsættelse af opsigelse af lokalaftale. Ikke disponeret tid – hver lærer skal ”tilsikres” 12 timer. 35-timerspuljen – pæd. dage IKKE ud af puljen. 70-timerpuljen. Tillidsværket få ikke mere tid.

11. marts 1997 – Styrelsesmøde
Skoleakkorder ikke mindre end minimum. Ikke disponeret tid – 12 timer. Om opsigelse af lokalaftale.

4. juni 1997 – Styrelsesmøde
Overtid for deltidsansatte lærere og lærere med nedsat tid og med ekstra forberedelsestid. 50 5 drøftes igen. Konsulenter på lærerarbejdstid. Aktindsigt – læreren skal orienteres.

16. juni 1997 – Styrelsesmøde
Overtid – §18 og 19 – Der er IKKE planperioder i planlægningsperioden.
Omtalte lærere får 50 % pr. overtime.

2. oktober 1997 – Styrelsesmøde
Minimumstimetal for tilsyn, kontaktklasser og vejledningslærere, Gebyraftalen, 12-timers ikke disponeret tid. Pædagogiske dage ud af 35-timerakkorden. Flere punkter.

28. oktober 1997 – Styrelsesmøde
Timetal for tilsyn, kontakt og vejledere – ingen enighed, Gebyr. Samme punkter, men ingen enighed.

27. november 1997 – Styrelsesmøde
TR 180 timer / år + 25 Ø-timer i 98/99.
Gebyraftalen, Pæd. Servicecenter, Samme punkter, EDB-området, 1. skoledag, Aftale om 3 skolekonsulenter.

4. maj 1998 – Styrelsesmøde
Transport til uddannelsesinstitutioner uden for Herlev.

27. februar 1998 – Styrelsesmøde
Børnehaveklasseledernes arbejdstid.

22. september 1998 – Styrelsesmøde
Fællesnotat om 9 indsatsområder

17. december 1998 – Styrelsesmøde
Aftale om ophævelse af lokalaftaler. Den fylder 10 A-4 sider og er fra 21. feb. 1996.

10. december 1999 – Styrelsesmøde
155-timers puljen forhøjes til 165 timer.
35 timer til udvikling pr. lærer.
95 timer til lærersamarbejde pr lærer.
35 timer til individuel forberedelse pr. lærer. Betinges af enighed mellem TR og lederen.
Praktik for lærerstuderende.
Skoledirektør Bjarne Rahbek går af og får et pænt eftermæle.
Ny skoledirektør bliver den gamle kending Flemming Olsen.
Telefonbogen.
Skolestart – pædagoger ind – pædagoger ud?

18. januar 2000 – Styrelsesmøde
Pausetid.

9. november 2000 – Styrelsesmøde
Tillæg til nye lærere for at tiltrække dem.