Tidslinien

1567
En rytterskole i Gladsaxe Præstegård opføres. Der ansættes en latinskoleelev som løbedegn af Københavns Kommune. Børn fra Herlev kunne gå i denne skole, men da de var forhindret pga. arbejde i hjemmet, så kom de næsten aldrig i skolen i Gladsaxe. Vejen dertil var lang og tilmed farlig, idet de skulle krydse store marker med mange tørvemoser.

1789
”Den store skolekommission nedsættes”

1800-tallet
En lille stue på Kildegården – Hjortespringskole blev oprettet, så børnene ikke mere behøvede at krydse de farlige marker. Den første skole i Herlev lå ved Kirkepladsen og den daværende præst var meget aktiv i bestræbelserne på at få en rigtig skole til Herlev

1809
61 skolepligtige elever i Gladsaxe skole

1812
Etablering af Hjortespring skole.

1814
Den nye skolelov vedtages og der indføres skoleundervisning for alle.

1849
Frihed til at danne egne skoler, hvis man var utilfreds med de offentlige skoler.

1903
24. april blev loven om højere almenskoler med mellemskole-eksamen og realeksamen vedtaget. Latinskolen blev afløst af gymnasieskolen.

1906
En helt ny skole med gymnastiksal tages i brug i Herlev. Skolen havde ca. 50 børn i tre klasser.

1909
Sognerådet overtog et klasseværelse til kommunekontor og sognerådslokale.

1919
Husvilde familier blev indkvarteret i gymnastiksalen. Enelæreren på Herlev Skole forslog at man udvide undervisningen med fag som engelsk, tysk, matematik og fysik. En ekstraudgift på 600 kr. årligt og eleverne skulle selv betale for materialeforbrug, men sognerådet mente ikke dette var nødvendigt og udsatte enelærerens forslag.

1924
Forespørgsel fra Herlev skole om ansættelse af ekstralærer blev afslået af sognerådet.

1931
21. april blev foreningen af ”Herlev Skoles Lærer- og Forældreforening” stiftet.
Formanden var tømrermester Andersen. Foreningen bestod yderligere af overlærer og senere skoleinspektør Birkholm-Clausen, lærer og teaterdirektør Johannes Hansen. Foreningens formål var i første omgang at støtte afgangsklasserne med økonomisk hjælp til en klasserejse.
Dette år blev der arrangeret skolekomedier til fordel for skolerejser for afgangsklasserne.

1932
Herlev Skole var nu oppe 175 elever. I 4. og 5. klasse var der nu 50 elever og der blev meddelt fra sognerådet, at der skulle søges tilladelse til at optage flere elever – især hvis de var tilflyttere til Herlev. Både Herlev Skole og Hjortespringskolen bliver gentagne gange udvidet.

1937
Oprettelsen af den eksamensfri mellemskole (”fri mellem”).

1938
Første udendørs arrangement, en høstfest, blev arrangeret i den gamle skolegård ved Herlev Skole og blev rammen om en række strålende høstfester i de kommende år.

1939
Foreningen af ”Forældre- og Lærerforening ved Herlev Skole” etableres.

1940
Ny formand i ”Forældre- og Lærerforening ved Herlev Skole” blev bagermester Kragh. De første tanker omkring afholdelse af feriekolonier opstod og i mellemkrigsårene blev der afholdt 6 udflugter. Herlev Kommune spædede til med et pengebeløb til afholdelse af feriekolonierne.

1941
Der var i dette år 900 kr. i kolonikassen og gjorde at en del børn blev sendt til sportsstævne i Ballerup. En teatertur for nogle særlig flinke børn blev der også råd til.
Ved årets høstfest blev der optaget en film, som skulle dække begivenhederne og for at dække omkostningerne ved dette holdt man en ekstra fest med indsamling og et gammelt klaver blev solgt i denne anledning.

1943
Statsradiosymfoniens drengekor medvirkede ved sommerfesten med stor succes.

1945
Kolonierne var aflyst i 1945 og erstattedes af 6 forskelige udflugter i stedet.
Engskolen blev oprettet kort efter 2. Verdenskrig og inspektøren hed Niels Juel Lund og lærer Bjarne Rahbek.

1946
Herlev Lærerforening stiftes 15. april 1946. Første formand var Hilding Sørensen.

1947
Herlev Kommune køber den første feriekoloni Højbjerg ved Hanstholm samt Hjertebjerg.

1948
Den ældste del af Engskolen tages i brug i en flytningebarak. Skolen blev hurtig udvidet til at indeholde 20 normalklasser.                    

1950
1. april ny lov om skolevæsenets styring og tilsyn.

1951
Ny formand for ”Forældre- og Lærerforening ved Herlev Skole” blev bogtrykker Oluf Hammer. Høstfesterne gik nu over til at blive en større byfest.

1953
Den 8. december afholder Herlev Kommunes Lærerforening (HKL) generalforsamling.

HLFs bestyrelse:
Formand Tage Jørgensen, kasserer Jørgen Beck, forretningsfører Poul Madsen samt de øvrige medlemmer Persson, Jørgen Haff Mortensen og Ipsen

1954
Skoleinspektøren på Herlev Skole var Dresting.
Skolen Elverhøjen blev etableret med Rikard Damløv og Gunnar Knudsen.
Herlev Kommunelærerforening etableres med driften af feriekolonierne som det primære og vigtigste formål.
Herlev Kommune køber Æblegården ved Liseleje med overtagelse januar 1955 samt gården Stavnsklit ved Dueodde på Bornholm.
Det fremlægges på generalforsamlingen 1955 at HKL skal være medlem af DLF.

HLF´s bestyrelse:
6. januar 1954: Formand Tage Jørgensen, næstformand Poul Madsen, kasserer og forretningsfører Jørgen Beck, sekretær Ipsen samt de øvrige medlemmer Haff og Helge Persson.
7. oktober 1954: Formand Tage Jørgensen, næstformand Jørgen Beck, kasserer Helge Persson, sekretær Randi Skovbo Larsen samt de øvrige medlemmer Jørgen Haff Mortensen og Seye Jensen.

1955
HKL overgår d. 1. januar 1955 til at blive en selvstændig kreds af DLF. En oversigt over ansatte lærere ved kommunens tre skoler, Herlev, Elverhøjen og Hjortespring skoler blev udarbejdet. Indførsel af en overlærerordning, hvor personerne blev fundet ud fra den med: 1. Størst lønanciennitet, 2. Størst kommunal anciennitet.

HLF´s bestyrelse:
14. januar 1955: Formand Tage Jørgensen, næstformand Jørgen Beck, kasserer Helge Persson samt de øvrige medlemmer Margrethe Andersen, Ove Madsen, Seye Jensen, Randi Skovbo Jensen, Jørgen Beck og Fru Bodil Dresting.
15. december 1955: Formand Tage Jørgensen, næstformand Jørgen Beck, sekretær O. Seye Jensen samt de øvrige medlemmer Ove Madsen, Helge Persson og Randi Skov Larsen.

1956
Feriekolonien Kongsøre købes.
Årets høstfest kaldes for ”Nationernes dag”. Formand for HLF Tage Jørgensen (1956-1961) skoleinspektør på Hjortespring Skole. Tage Jørgensen søger Herlev Kommune om at Fælleslærerrådet får forhandlingsret om tjenstlige og økonomiske forhold.

HLF´s bestyrelse
7. december 1956: Formand Tage Jørgensen, næstformand Jørgen Beck, kasserer Knud Harder samt de øvrige medlemmer Bodil Dresting og Jørgen Olsen, Meta Petersen og Ellen Petersen.

1957
Engskolen bliver selvstændig med Niels Juel Lund som inspektør.
På Elverhøjens skole bliver der vist en film om rumfartens kommende tidsalder.
Helge Christensen som var lærer på Hjortespring Skole stifter et skoleorkester.
HLF har fået forhandlingsret med kommunen og søger om timereduktion i alle fag i mellemskolen og lønnet gårdvagt.

HLF´s bestyrelse
5. december 1957: Formand Tage Jørgensen, næstformand Jørgen Beck, kasserer Knud Harder, sekretær Kurt Pedersen samt de øvrige medlemmer Bodil Dresting, Nørgaard, Helge Christensen, K.C. Petersen og Kurt Pedersen.

1958
Folkeskole og gymnasium blev omdannet, så folkeskolen fik samme rammer i by og på land. Borgerdigets Skole blev etableret med Gudmund Frølich og Jørgen Hageman.
For 20. gang afholdes der høstfest og denne gang med temaet ”Raket”. Høstfesten blev afholdt på Elverhøjens Skole med musikgruppen Guttemusikerne.
Der kommer ny skoleplan og HKL ønsker deltagelse i arbejdet. Jørgen Beck bliver forretningsfører for kolonierne.

HLF´s bestyrelse:
12. december 1958: Formand Tage Jørgensen, næstformand K.C. Petersen, kasserer Poul Petersen samt de øvrige medlemmer, Jørgen Beck, Whitta Jørgensen, Margaret Østergaard og Helge Christensen.

1959
Skoletandplejen blev indført. Engskolens viceinspektør var K.C. Pedersen og var formand for ”Fællesrådet”, Tage Jørgensen var formand for ”Herlev Lærer Forening”. Årets tema for høstfesten var ”Flyvende cykler”. Ny idrætshal blev indviet. Opstilling til Hovedstyrelsen. Lærerinderne var også opstillet. Paragraffer gældende fra 28. oktober 1954 ændres i HLFs love.

HLF´s bestyrelse:
11. december 1959 Formand Tage Jørgensen, næstformand K.C. Petersen, sekretær Palle Sørensen samt de øvrige medlemmer Jørgen Beck, Palle Sørensen og Ove Løfberg.

1959 ser HLF´s love således ud:
Love for lærerkredsen Herlev Kommunes Lærerforenings kreds i Danmarks Lærerforening:
1. Kredsens medlemmer er underkastet de love og vedtægter, som til enhver tid er gældende for Danmarks Lærerforening.
2. Foreningens formål er:
At varetage medlemmernes faglige, økonomiske og pædagogiske interesser og at afholde selskabelige sammenkomster.
At deltage i socialt arbejde inden for skolens rammer til gavn for børn i Herlev Kommunes skoler.
3. Kontingentet er 30 kr. årligt: Dog kun 5 kr. for pensionister og lærerenker.
Det opkræves med halvdelen 1. april og 1. oktober sammen med hovedforeningens kontingent.
Medlemmer, som er kontingentfri i hovedforeningen, betaler intet kredsbidrag.

1960
Tvedvangens Skole blev etableret med Børge Hansen og Sven Sommer.
Tilkøb af strandgrund ved Stavnsklit. HLF anbefaler oprettelse af talepædagog-stilling og ledende skolepsykolog. Gårdvagtsordningen med fast vagt.

HLF´s bestyrelse:
18. november 1960: Formand Tage Jørgensen, næstformand K.C. Petersen, kasserer Poul Petersen, sekretær Palle Sørensen samt de øvrige medlemmer Jørgen Beck og Løfberg.

1961
Dyrholmskolen etableres med K.C. Petersen og Per Carstens. Møde i KB-hallen med resolutioner til presse, Folketinget og hovedstyrelse.

HLF´s bestyrelse:
17. november 1961: Formand Tage Jørgensen, næstformand Jørgen Beck, kredskasserer Knud Harder, sekretær Palle Sørensen samt de øvrige medlemmer K.C. Petersen, Gunnar B. Knudsen og Ove Løfberg.

1962
Kredsen fylder 15 år og har 160 medlemmer.

HLF´s bestyrelse:
16. november 1962 Formand Tage Jørgensen, næstformand Jørgen Beck, kredskasser Knud Harder, sekretær Palle Sørensen samt de øvrige medlemmer K.C. Petersen, Margrethe Østergaard, Gunnar B. Knudsen og Løfberg.

1963
HLF´s bestyrelse:
15. november 1963: Formand Gunnar B. Knudsen, næstformand Tage Jørgensen, kredskasserer Knud Harder, sekretær Ove Løfberg samt de øvrige medlemmer Tage Bjerring, Gunnar B. Knudsen og Troels Rådam.

1964
Køllegårdskolen etableres med Fisker Sørensen og Birte Haubirk.

HLF´s bestyrelse:
20. november 1964 Formand Gunnar B. Knudsen, kredskasserer Preben Juel-Olsen samt de øvrige medlemmer Margaret Østergaard, Troels Rådam og Tage Jørgensen.

1965
Ændringsforslag fra DLF bliver vedtaget.

HLF´s bestyrelse:
15. januar 1965: Formand Gunnar B. Knudsen, næstformand Tage Jørgensen, kredskasserer Preben Juel-Olsen, sekretær Ove Løfberg samt de øvrige medlemmer Tage Bjerring Sørensen, Margaret Østergaard.

15. november 1965: Formand Preben Juel-Olsen, næstformand Gunnar B. Knudsen, kredskasserer Jørgen Hinrichsen, sekretær Ove Løfberg samt de øvrige medlemmer Poul Madsen og Henrik Hansen

1966
Børnehaveklasser blev prøvekørt og indført. Skolepatruljeordningen ved Herlev skole nedlægges. Skolekommissionen har prioriteret flg. konsulenter 8. – 10. klasse: Erhvervskonsulent, Skolebibliotekskonsulent og Idrætskonsulent.

HLF´s bestyrelse:
1. november 1966 Formand Preben Juel-Olsen (1966-1969) skoleinspektør på Hjortespring, næstformand Gunnar B. Knudsen, kredskasserer Jørgen Hinrichsen, sekretær Ove Løfberg samt de øvrige medlemmer Poul Madsen, Henrik Hansen.

1967
Deleklasseordning forsøges i 2. klasserne. 1. oktober 1967 opslås en stilling som skolebibliotekskonsulent i Herlev. Borgmesteren i Herlev hedder Valdemar Plantener (1967-68) og senere på året Johannes Skjøth (1967-68).

HLF´s bestyrelse:
29. november 1967 Formand Preben Juel-Olsen, næstformand Gunnar B. Knudsen, kredskasserer Jørgen Hinrichsen, sekretær Poul Madsen samt de øvrige medlemmer Henrik Hansen, Sture Lindgren, Edith Hansen, Ebbe Kjørby, Margaret Østergaard og Gunnar Willumsen.

1968
Tjenestemands-kommission, stedtillæg.

HLF´s bestyrelse:
29. november 1968 Formand Preben Juel-Olsen, næstformand Gunnar B. Knudsen, kredskasserer Jørgen Hinrichsen, sekretær Henrik Hansen samt de øvrige medlemmer Sture Lindgren, Gunnar Willumsen, Edith Hansen, Ebby Kjærby, Margaret Østergaard og Poul Madsen.

1969
HLF´s bestyrelse:
28. november 1969 Formand Jørgen Hinrichsen (1969-72), næstformand Gunnar B. Knudsen, kredskasserer Hanne Højsted Nielsen, sekretær Henrik Hansen samt de øvrige medlemmer Sture Lindgren, Gunnar Willumsen, Henrik Hansen, Edith Hansen, Margaret Østergaard, Poul Madsen, Knud Harder og Preben Juel-Olsen.
Hovedstyrelsesmedlem Viceinspektør på Hendriksholm skole i Rødovre + skoleinspektør Brøndby Vester (John Griffenberg), Poul Madsen og Ebbe Kjærbye

1970
Borgmestre i Herlev Ib Juul (1970-1996), Kjeld Hansen (1996-2011).

1971
Etablering af: Samlæsningsordning, Skolenævn, Rammebevillinger, Feriekolonier, Naturskolerne Kildegården og Fiskebæk. Animatur-ordning, Musikskole, Skolebio.
Den 1. april overtog Herlev Kommune driften af faste ejendomme og inventar samt driften af kolonierne Stavnsklit på Bornholm, Næsby ved Løgstør og Æblegården ved Asserbo. I styrelsen diskuteres følgende: Tilsyn med formningslokaler, Kittelordning, Kantineordning. Tilsyn med skriftlige eksamner. Eftersidningshonorar, Tilsyn med AX-samlinger, Kontaktlærerordning. Tilsyn med skolekøkken, X-rum, Gruppeliv.

HLF´s bestyrelse:
Formand Jørgen Hinrichsen, G.B. Knudsen, Hanne Højsted Nielsen, Knud Harder, Sinne Hors, Bjarne Rahbek, Lene Byrvard og Holden Schmidt.

1973
Hovedbestyrelsesmedlem Holden Schmidt (1973-1980)
Fælleslærerrådet omdannes til et repræsentantskab, hvor skolerne har en lærer-repræsentant.

1974
Ny Hjortespringskole etableres med Preben Juel-Olsen og Michael Berkowitz.

HLF´s bestyrelse:
Holden Schmidt, Hanne Højsted, Knud Harder, Bjarne Rahbek, Sinne Hors, Henrik Beckmann og L.P. Langvad.

1975
Nye Gammel Hjortespring etableres med Lis Knudsen – Jørgen Eskildsen.

HLF´s bestyrelse:
Formand er Holden Schmidt og styrelsen består yderligere af Mette Palsbo, Henrik Beckmann, Sinne Hors, Inge Bredal, Lotte Beyer, Else Jespersen samt Jørgen Jensen, som er formand for DLF.

1980
Etablering af: Skoso-kontaktudvalg mellem skole og socialudvalg, Fritids- og pasningsordninger.

HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen (1980-2015), Hanne Højsted, Knud Harder, Bjarne Rahbek, Sinne Hors, Henrik Beckmann og Jette Dahl.

1981
1. Maj – Ny overenskomst

HERLUF er kredsens nye blad.

HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, næstformand Leif Rygaard samt de øvrige medlemmer Lotte Beyer, sekretær, Jan Østberg, Jette Sulsbrück, Henrik Beckmann og J.P. Langvad.

1982
HERLUF, som er kredsens nye blad og udkom første gang i 1981, fejrer 1 års fødselsdag.

1984
EDB’en holder sit indtog i Herlevs folkeskoler

1986
Kredsens blad HERLUF, der udkom i 1981, bliver omdøbt til at hedde HERLUF INFORMATION

1990
Ny Skolelov
1. januar 1990 træder en ny lov om folkeskolen i kraft. Det vil betyde, at regler om Skolenævn, Lærerråd, Fællesråd og Skolekommission ophæves. Disse råd erstattes af Skolebestyrelser, pædagogiske råd, Pædagogisk Fællesråd og et Skoleråd. I Perspektivudvalget er bl.a. repræsentanter for Fællesrådet ved Birgit Henriksen, Lis Knudsen og Bent Larsen.

1994
HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Kirsten Lind, Jan Poulsen og Brian Willandsen

1996
HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Kirsten Lind, Jan Poulsen og Brian Willandsen

1997
HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Kirsten Lind, Jan Poulsen og Brian Willandsen

2005
Ny skolereform:
HLF´s Bent Larsen forhandlede arbejdstidsaftale med Rådhuset i Herlev, alt imens Anders Bondo og Kjeld Hansen på vegne af KTO og KL forhandlede arbejdstidsaftaler, som gjaldt for hele landet. Herlev fik en arbejdstidsaftale – den såkaldte Herlev-aftale – hvorimod de centrale forhandlinger brød sammen. Det bevirkede at Herlev fik en aftale, som bygger på tillid.
Kredsen har indgået aftale med kommunen om at de forestår aktivitetstimer på alle klassetrin. Pædagogerne står for aktivitetstimer fra 0. til 6. klasse. Lærerne står for aktivitetstimer fra 0. til 9. klasser.
DHL tildelte Stinus-prisen til Herlev Skolevæsen på lærerforeningens kongres.
DHL begrundede valget af prisen med at det var den fælles vilje til samarbejde mellem politikere, forvaltning, ledelse og lærere som udvikling af skolevæsenet og den generelle børnepolitik, der var prisværdig samt at Herlev Kommunes skolevæsen i særlig grad havde bidraget til folkeskolens udvikling.
Som grundlag for udvælgelsen indgik bl.a. følgende:
Den første månedens skole ligger i Herlev.
Herlev Kommune er Årets ungdomskommune.
Herlev Kommune er en mønsterkommune i projekt Hånd om alle børn.
Herlev Kommunes arbejdstidsaftale, der giver større fleksibilitet og større ansvar til lærerne.
Herlevs aftale om pædagogers medvirken til at øge rummeligheden i skolen.
Formanden Bent Larsen burde havde holdt 25 års jubilæum i dette år – men af en eller anden årsag blev dette forbigået.

2006
HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Andreas Bang, Sten Graakjær, Anette Jørgensen og Jan Svensson

2007
Stinus-prisen gik til Herlev Kommune. Pædagogisk Central skal flyttes til biblioteket.

HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Annette Jørgensen, Steen Graakjær, Jan Svensson og Andreas Bang.

2008
Bent Larsen blevet valgt til formand for KRYOLITBO.

HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Annette Jørgensen, Anne Eskildsen, Jan Svensson og Mikkel Høgh.

2009
HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Annette Jørgensen, Anne Eskildsen, Jan Svensson og Mikkel Høgh.

2010
HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Annette Jørgensen, Anne Eskildsen, Mikkel Høgh og Jens Lunden.

2011
HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Annette Jørgensen, Anne Eskildsen, Mikkel Høgh og Jens Lunden.

2012
HLF´s bestyrelse:
Formand Bent Larsen, Annette Jørgensen, Anne Eskildsen, Jens Lunden og Torben Nielsen.

2013
I årsberetningen 2013 efterlyser lærerne efteruddannelse vedr. inklusion af børn fra specialuddannelser, som kommer ind i den almindelige folkeskole. Kredsen består af ca. 300 aktive lærere og 100 pensionerede lærere.
Den nye reform har konsekvenser og betyder at der skal skæres 3,5 årsværk væk, hvilket betyder at tre lærestillinger og 8-9 pædagogstillinger forsvinder ved naturlig afgang. Der skal spares ca. 5 millioner i kommunen. Alle lærere får flere undervisningstimer svarende til en time mere om ugen. Der kommer ca. 50 ekstra elever på Herlev Skole, som ikke betyder flere penge til Herlevs folkeskoler.
Herlevs elever får flere timer efter sommerferien.
Aktivitetstimer er noget nyt, der består af bevægelse, fordybelse, lektiecafeer, elevsamtaler samt fagdidaktisk ærinde. De enkelte skoler beslutter selv decentralt. Arbejdstid: Forvaltningens administrationsgrundlag og fælles forståelse mellem HLF og Herlev Kommune. Den 14. august nye vinduer i HLF´s lokale.

2015
Ny skolereform
Herlev lærere får en timepulje på mellem 8 – 10 timer om ugen i forbindelse med den nye skolelov. Og stile behøves ikke at blive rettet på skolen, men må gerne rettes hjemme inden for timepuljen. Der bibeholdes fleksibilitet i aftalen, som også indeholder mere mødevirksomhed samt flere undervisningstimer. Undervisningstiden øges fra 645 timer til 735 timer pr. lærer om året. Der er oprettet en internetside, hvor man kan læse mere om de lokale aftaler og dens betydning for de enkelte skoler www.herlev.dk/ny-skole-i-herlev
Et reformudvalg bestående af lærere og pædagoger, skole og SFO-ledere, forvaltningen og repræsentanter fra Herlev Lærerforening samt BUPL har arbejdet intenst med at finde en fælles forståelse for det, det fremover skal tegne fremtidens skole i Herlev. 0. – 3. klasser ligger nu på 27 lektioner, 4.-6. klasse ligger nu på 30 lektioner, 7.-9. klasser ligger nu på 33 lektioner ugentlig.
Den 20. marts 2015 blev Jens Lunden valgt til ny formand for HLF med stående applaus. Bent Larsen takkede af efter 34 år. Salen var oppe og stå flere gange i anerkendelse af den store indsats, som Bent Larsen har leveret til foreningen igennem så mange år.

HLF´s styrelse:
Formand Jens Lunden, næstformand Rikke Enemark, kasserer Anne Eskildesen samt de øvrige medlemmer Torben Nielsen og Lisbeth Bøtcher.